Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 16, 2010 » Колісник О. П.

О. П. Колісник Духовні практики як активний метод саморозвитку особистості в перехідний період суспільства
[ Download from this server (701.8 Kb) ] 17.03.2016, 11:52 AM

Півкулі головного мозку діють рецепрокно, із них ліва розвиває понятійно-логічну, розсудок, а права − образно-інтуїтивний розум. Розсудок і розум до­повнюють один одного в напрямі гармонійного функціонування складної систе­ми “людина-світ”. Західна культурна парадигма через посередність знакових систем формує застарілу дискретно-логічну картину світу в людини, на її ста­новлення працює традиційна система освіти країн Заходу. Медитація є основою духовних практик, які репрезентують нерелігійну духовність, формує конти­нуально-інтуїтивний розум, відсутня в традиційній освіті навіть психологів. Для активації людського потенціалу особистості, для становлення творчої її участі у вирішенні глобальних проблем людства, для її переходу в постнекла­сичну парадигму взаємодії зі світом у навчальний процес психологів потрібно ввести медитативні духовні практики, а вчителями мають бути спеціально відібрані й підготовлені викладачі психології.

Ключові слова: духовність, духовна практика, самість, потоки психіки, ступені духовного розвитку, смисл, ієрархія смислів, особистість, “Я”, парадиг­ма, постнекласична наука, система, трансцеденція, медитація, континуально-інтуїтивний розум, духовний саморозвиток особистості.

Колисник А. П. Духовные практики как активный метод саморазви­тия личности в переходный период общества. Полушария головного мозга действуют реципрокно; левое развивает понятийно-логический рассудок, а правое − образно-интуитивный разум. Рассудок и разум дополняют друг друга в направлении гармонического фукцонирования сложной системы “человек-мир”. Западная культурная парадигма при посредстве знаковых систем форми­рует устаревшую дискретно-логическую картину мира, над становлением кото­рой работает традиционная система образования стран Запада. Медитация является основанием духовных практик, репрезентирующих нерелигиозную духовность; она отсутствует в образовании даже психологов. Для актуализации потенциала, для становления творческой личности, для ее перехода на постне­класическую парадигму взаимодействия с миром, для ее участия в решении глобальных проблем человечества в учебный процесс психологов нужно ввести медитативные духовные практики, учителями которых должны быть специаль­но подобранные и обученные преподаватели психологии.

Ключевые слова: духовность, духовная практика, самость, потоки пси­хики, ступени духовного развития, смисл, иерархия смыслов, личность, “Я”, парадигма, постнекласическая наука, система, трасценденция, медитация, континуально-интуитивный разум, духовное саморазвитие личности.

Kolisnyk O. P. Spiritual Practices as Active Method of Self Development in the Transitional Time of Society. Cerebral hemispheres are acting reciprocally; the left one develops a conceptual and logical mind, and the right one − figurative-intuitive mind. The Left hemisphere reason and the right hemispheres mind complement each other in the direction of the harmonic functioning of complex “man-world system”. The Western cultural paradigm by means of signobsolete systems forms discrete logical picture of the world, over the formation of which operates the traditional system of education in the West. Meditation is the foundation of spiritual practices, representing the non-religious spirituality, it is absent even in the professional training of psychologists. To update the potential for becoming a creative personality, for its transition to the post-no-classical paradigm of interaction with the world, for its participation in resolving global problems facing manking in the educational process psychologists need to enter the meditative spiritual practices, teachers of which are to be specially selected and trained teachers of psychology.

Key words: spirituality, spiritual practice, self, streams of psyche, stages of spiritual development, meaning, the hierarchy of meanings, personality, ego, para­digm, the post-no-classical science, system, transcendence, meditation, continuous-intuitive mind, spiritual self-development of personality.

Category: Колісник О. П. | Added by: Serge
Views: 138 | Downloads: 9
Total comments: 0