Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 16, 2010 » Лук`яненко В. В.

В. В. Лук’яненко Вивчення взаємозв’язків самоефективності з особистісними утвореннями студентів юнацького віку
[ Download from this server (739.8 Kb) ] 17.03.2016, 12:06 PM

У статті аналізуються та узагальнюються результати експериментального дослідження взаємозв’язків самоефективності в діяльності із самоповагою й мотивацією навчання у вищому навчальному закладі. Дається характеристика рівнів емпіричних корелятів самоефективності в юнацькому віці.

Ключові слова: самоефективність у діяльності, самоповага, мотивація навчання, взаємозв’язок, рівні.

Лукьяненко В. В. Изучение взаимосвязей самоэффективности с лич­ностными образованиями студентов в юношеском возрасте. В статье анали­зируются и обобщаются результаты экспериментального исследования взаимо­связей самоэффективности в деятельности с самоуважением и мотивацией обу­чения в высшем учебном заведении. Дается характеристика уровней эмпири­ческих коррелятов самоэффективности в юношеском возрасте.

Ключевые слова: самоэффективность в деятельности, самоуважение, мотивация обучения, взаимосвязь, уровни.

Lukyanenko V. V. Investigation of Correlation Between Action Self-Efficacy and Personal Characteristics in Adolescence. In the article results of experimental investigation between self-efficacy, self-esteem and motivation for education are analyzed and generalized. Levels of empirical correlates of self-efficacy in adolescence are characterized.

Key words: self-efficacy, self-esteem, motivation, correlation, levels.

Category: Лук`яненко В. В. | Added by: Serge
Views: 42 | Downloads: 6
Total comments: 0