Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 23, 2014 » Ясенчук І. В.

Ясенчук І. В. Психологічні особливостi прояву любові та симпатії шлюбних партнерів
[ Download from this server (211.8 Kb) ] 15.03.2016, 11:32 AM

У статті представлено теоретичний аналіз психології любові та симпатії у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Обґрунтовано необхідність систе­ма­тизувати знання з психології любові та симпатії в шлюбному партнерстві. Стисло описано чинні теорії любові зарубіжної психології, зокрема в психоана­лізі, гештальт-психології, когнітивно-біхевіоральній та гуманістичній психо­логії. Аналізуючи любов, виділено таку її ознаку, як схильність до ідеалізації партнера. Представлено класифікації і типології любові Дж. Лі, Р. Стернберга, Е. Фромма, Р. Хаттісс. Для виміру рівня любові та симпатії використано методи бесіди, анкетування, тестування, а саме методику З. Рубіна «Шкала любові  та симпатії», що дала змогу дослідити рівень любові та симпатії шлюбних партне­рів. Описано, що любов виявляється в турботі, бажанні допомогти й підтримати свого партнера, взаєморозумінні, прив’язаності, відповідальності, вірності, до­вірі, інтимності своїх почуттів. Симпатія, у свою чергу, реєструє ступінь поваги, захоплення і сприйняття подібності з об’єктом оцінки. Проведено аналіз таких соціально-демографічних характеристик вибірки, як стать, вік, подружній стаж, наявність дітей, який дав змогу врахувати ці показники при проведенні по­рівняльного аналізу проявів любові та симпатії. Виявлено, що свої почуття значно сильніше проявляють особи, які перебувають у шлюбі до пʼяти років; чим менший вік респондентів, тим прояви емоційних відносин в діаді вищі; шкала любові є домінуючою в подружніх пар, які мають дітей, а шкала симпатії до­мінує у пар, в яких відсутні діти; за шкалами любові та симпатії чоловіки виявляють свої почуття дещо вище ніж їхні дружини.

Ключові слова: любов, шлюб, почуття, ідеалізація, симпатія, типологія, класифікація.

Yasenchuk I. V. Psychological Peculiarities of Love and Sympathy of Marriage Partners. The paper presents a theoretical analysis of love and sympathy psychology in domestic and foreign studies. It is underlined the necessity to systematize the psychological knowledge of love and affection in the marriage partnership. It is summarized the existing theories of love in western psychology, namely psychoanalysis, gestalt-psychology, cognitive-behavioral and humanistic psychology. The author highlighted such characteristic of love, as the tendency to idealize a partner. The classifications and typologies of love by J. Lee, R. Sternberg, E. Fromm, G. Hattiss are presented. To measure the level of love and sympathy mates are used methods such as conversation, questioning, testing, namely the technique of Rubin «Scale of love and sympathy». It is described that love manifests itself in the care, support and desire to help the partner, understanding, affection, responsibility, loyalty, trust, intimacy of feelings. Sympathy in turn registers the degree of respect, admiration, and the perception of similarity with the object of evaluation. The analysis of the socio-demographic characteristics of the sample, such as gender, age, marital experience, having children allowed to take these figures with a comparative analysis of expressions of love and sympathy. It is revealed that feelings are much stronger showing when persons are married to 5 years; are younger; the love scale dominates in married couples with children, and the scale of sympathy dominates in marriage with no children; men show their feelings of love and sympathy slightly higher than their wives.

Key words: love, marriage, feelings, idealism, liking, typology, classification.

Ясенчук И. В. Психологические особенности проявления любви и симпатии брачных партнеров. В статье представлены теоретический анализ психологии любви и симпатии в отечественных и зарубежных исследованиях. Обоснована необходимость систематизировать знания по психологии любви и симпатии в брачном партнерстве. Кратко представлены существующие теории любви в зарубежной психологии, а именно в психоанализе, гештальт-психоло­гии, когнитивно-бихевиоральной и гуманистической психологии. Выделена та­кая характеристика любви, как склонность к идеализации партнера. Представ­лены классификации и типологии любви Дж. Ли, Р. Стернберга, Э. Фромма,           Г. Хаттисс. Для измерения уровня любви и симпатии брачных партнеров исполь­зо­ваны такие методы, как беседа, анкетирование, тестирование за методикой С. Рубина «Шкала любви и симпатии». Описано, что любовь проявляется в заботе, желании помочь и поддержать своего партнера, взаимопонимании, при­вязанности, ответственности, верности, доверии, интимности своих чувств. Симпатия, в свою очередь, регистрирует степень уважения, восхищения и восприятие сходства с объектом оценки. Проведен анализ социально-демогра­фи­ческих характеристик выборки, таких как пол, возраст, супружеский стаж, наличие детей. Эти показатели учлись при проведении сравнительного анализа проявлений любви и симпатии. Было установлено, что свои чувства значи­тельно сильнее проявляют лица, состоящие в браке до 5 лет; чем меньше возраст респондентов, тем проявления эмоциональных отношений в диаде выше; шкала любви доминирует у супружеских пар, имеющих детей, а шкала симпатии доминирует в пар, в которых отсутствуют дети; по шкалам любви и симпатии мужчины проявляют свои чувства несколько выше, чем их жены.

Ключевые слова: любовь, брак, чувства, идеализация, симпатия, типо­ло­гия, классификация.

Category: Ясенчук І. В. | Added by: Serge
Views: 172 | Downloads: 8
Total comments: 0