Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 23, 2014 » Khomyk V. S.

Khomyk V. S. Adolescent aggression in Сhornobyl area: self-control, identity and moral Development
[ Download from this server (150.6 Kb) ] 15.03.2016, 11:24 AM

Self-reported aggression by adolescents from the Chornobyl area revealed that epistemological course in their constitution of everyday reality finds expression in an Imperial way of knowing and awareness. Control over own needs, desires and priorities as the very essence of self in violent situations is related to a lack of protective frame in consciousness of adolescents. Chornobyl adolescents create something which they avoid and fear or do not make the ordinary meaning of human experience and differentiation from others come before integration and wholeness in their awareness. To young men who are at the delayed stage of consciousness development, aggression most frequently correlated with the experience of pleasant toughness instead the negativistic/conformist pair of metamotivational states, implying that rules are not experienced by individuals as shared reality that are given shape and order. Rather, it was perceived as amorphous, unstable and inherently fluctuating set of moral standards. For the Interpersonal self, the otheroriented mastery state much better corresponds to self-control in fight situations than other metamotivational states do.

Keywords: self-control, aggression, Constructive-developmental theory, meaning-making activity, Imperial, Interpersonal stages of identity development, Reversal Theory, metamotivational states, protective frame.

Хомик В. С. Юнацька агресія в чорнобильській зоні: самоконтроль, розвиток ідентичності та моралі. Самозвіти про агресію юнаків з Чорно­бильської зони виявили, що епістемологічна тенденція в їх конституюванні повсякденної реальності знаходить свій вияв в імперіальному способові її усві­домлення і знання. Контроль над власними потребами, бажаннями і пріори­те­тами як самої суті їх «я» в ситуаціях насильства повʼязані з відсутністю охо­ронного фрейму у свідомості юнаків. Чорнобильські юнаки творять те, чого уникають і бояться або не творять смислу людського переживання у звичайному розумінні, і диференціація у їх свідомості від інших передує інтеграції. В юнаків, яким притаманна затримка стадій розвитку свідомості, найбільше узгоджувалися з агресією часті переживання приємно відчутної суровості замість негативістської/конформістської пари метамотиваційних станів у тому значенні, що правила внутрішньо не відчувалися респондентами як спільна з іншими реальність, якій надавалася нормами форма, порядок, але, радше, вона усвідомлювалася аморфною, нестійкою і такою, якій властива флуктуація мо­ральних стандартів. Для юнаків, які мають належність до міжособистісної стадії смислової еволюції свідомості, стан орієнтованої-на-іншого майстерності наба­гато краще узгоджується із самоконтролем агресії в ситуаціях бійок, ніж інші метамотиваційні стани юнаків.

Ключові слова: самоконтроль, агресія, конструктивно-розвивальна теорія, смислотворення, імперіальна та міжособистісні стадії розвитку ідентичності, реверсивна теорія, метамотиваційні стани, охоронний фрейм.

Хомик В. С. Юношеская агрессия в чернобыльской зоне: самоконтроль, развитие идентичности и морали. Самоотчеты об агрессии юношей из Черно­быльской зоны выявили, что эпистемологическая тенденция в их конституиро­вании повседневной реальности находит свое выражение в Империальном способе ее осознания и знания. Контроль над собственными потребностями, желаниями и приоритетами как самой сути их «я» в ситуациях насилия связаны с отсутствием охранительного фрейма в сознании юношей. Чернобыльские юноши творят то, чего избегают и боятся или создают смысл человеческого переживания в их неординарном понимании, а дифференциация от других в их сознании предшествует интеграции. В юношей, которым присуща задержка стадий развития сознания, с агрессией больше согласовывались частые пере­живания приятно ощутимой суровости вместо негативистскую/конформистской пары метамотивационных состояний в том значении, что правила внутренне не ощущались респондентами как совместная с другими реальность, которой пре­доставлялась нормами форма, порядок, но скорее она осознавалась аморфной, неустойчивой и такой, которой свойственна флуктуация моральных стандартов. Для юношей, имеющих принадлежность к интерперсональной стадии смысло­вой эволюции сознания, состояние ориентированного-на-другого мастерства гораздо лучше согласуется с самоконтролем агрессии в ситуациях «баталий», чем другие метамотивационные состояния юношей.

Ключевые слова: самоконтроль, агрессия, конструктивно-развив теория, конструирование смысла, империальная и межличностная стадии развития идентичности, реверсивная теория, метамотивационные состояния, охрани­тельный фрейм.

Category: Khomyk V. S. | Added by: Serge
Views: 94 | Downloads: 5
Total comments: 0