Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 23, 2014 » Михальська Ю. А.

Михальська Ю. А. Акме-реалізація медичних сестер: автобіографічні кореляти стратегій психологічного захисту
[ Download from this server (266.4 Kb) ] 15.03.2016, 10:22 AM

У статті представлено теоретико-емпіричне вивчення автобіографічних по­казників прояву стратегій психологічного захисту медичних сестер. Теоретичне обґрунтування проблеми стосується аспектів необхідності вивчення цього питання в професійній діяльності медичних сестер у зв’язку з обов’язковим супроводом якості лікувального процесу їх комунікативно-особистісними ха­рактеристиками. Наголошено, що сфера особистісних проблем медичних сестер відображається у вигляді їх психологічного захисту. Кон­кретизація поняття «психологічний захист» у контексті обов’язкового враху­вання умов емоційної напруженості професійної діяльності дає змогу розгля­дати автобіографічний зміст психологічного захисту як індикатор деонтоло­гічної компетентності й культури медичного працівника. Розроблено програму емпіричного дослідження, а також комплекс ви­ко­ристаних методів математичної обробки результатів дослідження, що дає змогу конкретизувати теоретичні положення у вигляді реальних психологічних фактів: рівень емоційної напруженості умов професійної діяльності детермінує формування відмінних один від одних стратегій психо­логічного захисту; у ме­дичних сестер, які працюють у відділеннях поліклінік, вираженими є стратегії заміщення, заперечення і проекція, а в медичних сестер, які працюють у відді­леннях інфекційних лікарень, виділяються стратегії компенсації і раціона­лі­зації; психологічне наповнення стратегій психологічного захисту медичних сестер, які працюють у різних умовах емоційної напру­женості, демонструє ко­му­нікативно-особистісні відмінності вираженої комунікативності й альтруїс­тич­ної дружелюбності на фоні відсутності сенситивності та емпатійності в медичних сестер відділень поліклінік і проявів практичності, витриманості, соціальної спрямованості, залежності й емпатійності медичних сестер відділень інфекцій­них лікарень. Автобіографічні кореляти прояву стра­тегій психоло­гіч­ного захисту медичних сестер підтверджують відмінності акме-реалізації ме­дичних сестер, які працюють у різних умовах емоційної напру­женості, а саме медичні сестри зі стажем роботи більше семи років, які пра­цюють у відділеннях інфекційних лікарень, демонструють вищі показники акме-реалізації, що визна­чає межі їх комунікативно-деонтологічної компе­тентності та професійної зрі­лості й відображається в дієвих автобіографічних подіях соціально-профе­сійно­го життя фахівця.

Ключові слова: психологічний захист, стратегія психологічного захисту, комунікативно-особистісні характеристики, поведінкові характеристики, авто­біографічні показники, акмереалізація фахівця, медична сестра.

Mykhal’ska, Yu. A. The Acme Realization of Medical Nurses: Auto­biograp­hical Markers of Psychological Defense Strategies. The article presents the results of the theoretical and empirical research of autobiographical manifestation of the medical nurses’ psychological defense strategies based on the ties between treating process and communicative and personality features. The autobiographical content of the nurse’s psychological defense is viewed as a marker of her deontological competence and culture. The results of the empirical study with the application of the factor analysis and statistical methods allowed defining a set psychological fact. First, the nurses’ emotional tension degree determines the variety of their defense strategies. Secondly, the defense strategies of nurses who work in polyclinics contain substitution, rejection, and projection. By contrast, those who work in the clinic departments of infectious diseases apply compensation and rationalization strategies. Under stress, the latter illustrate more sensitivity, empathy, patience, social direction, and dependence, whereas the former demonstrate less sensitivity, empathy, and altruistic friendly behavior. Next, the research findings based on the autobiographical method prove the fact that nurses with over seven-year seniority in the departments of infectious diseases, in contrast to those who work in policlinics, show higher indices of acme-realization, which defines their degree of communicative and deontological competence and professional maturity.

Keywords: psychological defense, psychological defense strategy, commu­ni­cative personal features, behavioral features, autobiographical indices, acme realiza­tion of professional, medical nurse.

Михальськая Ю. А. Акме-реализация медицинских сестер: авто­биогра­фические кореляты стратегий психологической защиты. В статье представлено теоретико-эмпирическое изучение автобиографических показа­телей проявлений стратегий психологической защиты медицинских сестер. Теоретическое обоснование проблемы касается аспектов необходимости изу­чения данного вопроса в профессиональной деятельности медицинских сестер в силу обязательного сопровождения качества лечебного процесса их коммуни­кативно-личностными характеристиками. Подчеркивается, что сфера лич­ностных проблем медицинских сестер отражается в виде их психологи­ческой защиты. Конкретизация понятия психологической защиты в контексте обязательного учета условий эмоциональной напряженности профес­сиональной деятельности позволяет рассматривать автобиографическое содержание психо­ло­гической защиты как индикатор деонтологической компетентности и куль­туры меди­цинского работника. Разработанная программа эмпирического исследования, а также комплекс использованных методов математической обработки результа­тов исследования позволяет конкретизировать теоретические положения в виде реальных психо­логических фактов: уровень эмоциональной напряженности условий профес­сиональной деятельности детерминирует формирование отлич­ных одна от другой стратегий психологической защиты; у медицинских сестер, которые работают в отделениях поликлиник, выраженными являются стратегии заме­щения, отрицания и проекции, а у медицинских сестер, которые работают в отделениях инфекционных больниц, выделяются стратегии компенсации и рационализации; психологическое наполнение стратегий психологической за­щиты медицинских сестер, которые работают в разных условиях эмо­циональ­ной напряженности, демонстрирует коммуникативно-личностные отличия выра­жен­ной коммуникативности и альтруистичности, дружелюбности на фоне отсутствия сензитивности и эмпатийности медицинских сестер отделений по­ликлиник и проявлений практичности, выдержанности, социальной направле­нности, зависимости и эмпатийности медицинских сестер отделений инфек­ционных больниц. Автобиографические корелляты проявлений стратегий пси­хо­логической защиты медицинских сестер, подтверждают отличия акме-реали­зации медицинских сестер, которые работают в разных условиях эмо­циональ­ной напряженности, а именно медицинские сестры из стажем работы больше семи лет, которые работают в отделениях инфекционных больниц, демонстри­руют высокие показатели акме-реализации, которые определяют границы их коммуникативно-деонтологической компетентности и профессональной зре­лости и отображаются в автобиографических событиях социально-профес­сональной жизни специалиста.

Ключевые слова: психологическая защита, стратегия психологической защиты, коммуникативно-личностные характеристики, поведенческие характе­ристики, автобиографические показатели, акме-реализация специалиста, меди­цинская сестра.

Category: Михальська Ю. А. | Added by: Serge
Views: 58 | Downloads: 5
Total comments: 0