Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 23, 2014 » Мітлош А. В.

Мітлош А. В. Психологічні особливості прояву інтересу студентської молоді до соціальних інтернет-мереж
[ Download from this server (227.0 Kb) ] 15.03.2016, 10:51 AM

Публікація присвячена аналізу результатів теоретичного й емпіричного дослідження психологічних особливостей прояву інтересу студентської молоді до соціальних Інтернет-мереж. Автор обґрунтовує актуальність обраної пробле­ми, відзначає її недостатню розробленість і в прикладному, і в теоре­тичному аспектах. У публікації звернено увагу на те, що Україна ввійшла в п’ятірку країн, Інтернет-користувачі яких найактивніше відвідують соціальні мережі. Здійснено огляд останніх наукових досліджень вітчизняних учених у цій галузі. Проаналізовано та обґрунтовано доцільність здійснення дослідження прояву інтересу до соціальних Інтернет-мереж через ціннісно-мотиваційну сферу осо­бистості. Дослідження проводилося в Східноєвропейському національ­но­му уні­верси­теті імені Лесі Українки, вибірку склали студенти цього університету. Опи­сано теоретичні, емпіричні та статистичні методи, які використовували для реалізації завдань дослідження. Опис та обґрунтування результатів дослідження містить огляд й інтерпре­та­цію отриманих даних стандартизованого інтерв’ю, яке проводилося на пер­шому етапі дослідження для формування груп вибірок досліджуваних. Наступ­ний етап дослідження полягав у з’ясуванні особливостей ціннісно-мотиваційної сфери досліджуваних, які користуються соціальними Інтернет-мережами, а також у виявленні відмінностей ціннісно-мотиваційної сфери між різними групами вибірок: тими досліджуваними, які користуються соціальними мережами, та тими, які ними не користуються. Порівняння та зістав­лення ре­зульта­тів засвідчує наявність відмінностей у групах вибірок за мето­дикою В. Мільмана «Діагностика мотиваційної структури». У досліджу­ва­них, які активно корис­туються соціальними Інтернет-мережами, переважає ді­лова спрямованість мотиваційного профілю. Автор також зазначає, що в більшості користувачів, які надають перевагу соцмережі «Facebook», у мотива­ційній структурі пере­важає робоча (ділова) спрямованість. Підсумовуючи ре­зульта­ти, автор публікації наголошує, що центральним елементом мотиваційної сфери користувачів соціальних Інтернет-мереж є мо­тиви афіліації, співро­біт­ництва (прагнення допомогти іншим користувачам для збільшення в такий спосіб власного авторитету, досягнення визнання іншими власної компе­тентності й майстерності), самоствердження; самореалізації (як способу прояву й розвитку власних інтелектуальних і творчих можливостей), а також  діловий (орієнтація на конкретний діловий результат), комунікативний, пізнавальний (отримання нових знань) мотиви.

Ключові слова: інтерес, прояв інтересу до Інтернету, соціальні Інтернет-мережі, мотиви звернення до соціальних Інтернет-мереж.

Mitlosh A. V. The Students’ Taking an Interest in Social Networks: Psychological Features. The paper analyzes the results of the theoretical and empirical study of psychological characteristics of students showing interest to social networks. The author argues the relevance of the chosen topic, because it wasn’t studied comprehensively in the applied and theoretical aspects. The paper draws attention to the fact that Ukraine has entered the top five countries where Internet users visit social networks most active. The study provides the data of the standardized interview, which was conducted with students of the first course at the Lesya Ukrainka Eastern European  National University, in order to form groups of samples investigated. The next stage of the study was to clarify the characteristics of value-motivational sphere of the subjects who use online social networks. The comparison of the results with the application of V. Milman test shows that people, who use social networks very often, are mostly business oriented. The author also argues that most users of Facebook social network showed business orientation in their motivational structure. Among the main motives in the motivational sphere of social networks’ users are: motives of affiliation and cooperation (the desire to help others to increase in this way their authority, achieving recognition by others of their own competence and skill), self-determination, self-fulfillment (as a way of expression and development of their intellectual and creative potential), and business (focused on specific business results), communicative, cognitive (new knowledge) motives.

Keywords: interest to the Internet, online social network, motivation of appealing to the social network.

Митлош А. В. Психологические особенности проявление интереса сту­денческой молодежи к социальным интернет-сетям. Публикация посвящена анализу результатов теоретического и эмпирического исследования психологи­ческих особенностей проявления интереса студенческой молодежи к со­циальным Интернет-сетям. В публикации обращается внимание на то, что Украина вошла в пятерку стран, интернет-пользователи которых активнее посе­щают со­циальные сети. Осуществлен обзор последних научных исследований оте­чествен­ных уче­ных в этой области. Проанализирована и обоснована целесо­образность про­ведения исследования проявления интереса к социальным Интернет-сетям че­рез ценностно-мотивационную сферу личности. Выборку исследования соста­вили студенты Восточноевропейского национального уни­верситета имени Леси Украинки. Статья содержит описание теоретических, эмпирических и ста­тистических методов, которые использовались для реали­зации задач иссле­дования. Описание и обоснование результатов исследования содержит обзор и интерпретацию полученных данных стандартизированного интервью, которое проводилось на первом этапе исследования с целью формирования групп выборок испытуемых. Следующий этап заключался в исследовании особен­ностей ценностно-мотивационной сферы испытуемых, которые пользуются социаль­ными Интернет-сетями, а также в выявлении различий ценностно-мотива­цион­ной сферы между различными группами выборок: теми испытуемыми, которые пользуются социальными сетями, и теми, которые ими не пользуются. Сравне­ние и сопоставление результатов показывает наличие различий в группах выборок по методике Мильмана «Диагностика мотивационной струк­туры». У исследуемых, которые активно пользуются социальными Интернет-сетями, преобла­дает деловая направленность мотивационного профиля. Автор отме­чает, что у большинства пользователей, которые предпочитают соцсети «Facebook», в мотивационной структуре преобладает рабочая (деловая) направ­ленность. Автор публикации почёркивает, что центральным эле­ментом мотивационной сферы пользователей социальных интернет-сетей являются мотивы аффилиации, сотруд­ничества (стремление помочь другим пользо­вателям для увеличения таким образом собственного авторитета, дости­жения признания другими собственной компетентности и мастерства), са­моутверждения; самореализации (как способа проявления и развития собствен­ных интеллектуальных и творческих возмож­ностей), а также деловой (ориента­ция на конкретный деловой результат), коммуникативный, познавательный (получение новых знаний) мотивы.

Ключевые слова: интерес, проявление интереса к Интернету, социальные Интернет-сети, мотивы обращения к социальным Интернет-сетям.

Category: Мітлош А. В. | Added by: Serge
Views: 95 | Downloads: 6
Total comments: 0