Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 23, 2014 » Мудрик А. Б.

Мудрик А. Б. Психологічні особливості професійної компетентності майбутніх педагогів
[ Download from this server (221.8 Kb) ] 15.03.2016, 10:54 AM

У статті проаналізовано й узагальнено основні теоретичні підходи до дослід­ження професійної компетентності, окреслено особливості професійної компе­тент­ності педагогів, обґрунтовано та представлено архітектоніку структур­ного змісту професійної компетентності педагога через структурно-функціональні компоненти, які визначаються функціонально-професійними компетенціями та професійно-важливими якостями як певною структурою комунікативно-характерологічних особливостей. Наведено результати емпіричного дослідження пси­хологічних особливостей професійної компетентності майбутніх педагогів. Дослід­жено психологічні чинники, які сприяють формуванню професійної компетент­ності майбутніх педагогів. Представлено характеристику психологічних портре­тів студентів-педагогів І–IV курсів навчання. Особливу увагу приділено висвіт­лен­ню структурно-функціональних компонентів професійної компетентності майбутніх педагогів (інтелектуальному; мотиваційному; комунікативному; емо­ційно-регулятивному; загальнокультурному; спеціально-професійному) та озна­ченню й характеристиці компетенцій, що їх визначають. Зроблено висновки щодо особливостей професійної компетеності та рівня її сформованості в сту­дентів-педагогів, окреслено перспективи подальших досліджень щодо вдосконалення теоретико-методологічних конструктів вивчення професійно-компе­тентної особистості педагога та прикладних аспектів конструктивної гармоні­зації процесу його професіоналізації.

Ключові слова: компетентність, компетенції, професійна компетентність, професійна компетентність педагога, структурно-функціональні компоненти професійної компетентності педагога.

Mudryk A. B. Psychological Features of Teacher’s Professional Competence. The paper outlines the main theoretical approaches to the study of professional competence, its features. The  professional competence of teachers is viewed as based on the architectonics of the structural content of the professional competence related to through structural and functional components that are defined by functionally professional competencies and professionally important qualities seen as key elements of communicative-characterological features. The results of the empirical study of psychological characteristics of future teachers’ professional competence show a set of psychological factors that contribute to the formation of it. A special attention is paid to the structural and functional components of the future teachers’ professional competence (intellectual, motivational, communicative, emotionally regulational, general culture, special) and to the factors which define the components. The conclusions contain the characteristics of professional competence and level of its acquirement by student teacher, point to the prospects for further research aimed at finding the methods how to become a skillful teacher, along with the applied aspects of constructing harmonious environment for his professionalization.

Keywords: competence, teacher’s professional competence, structural and functional components of the teacher’s professional competence.

Мудрик А. Б. Психологические особенности профессиональной компе­тентносты будущих педагогов. В статье проанализированы и обобщены основные теоретические подходы к исследованию профессиональной компе­тентности, определены особенности профессиональной компетентности педа­гогов, обоснованно и представлено архитектонику структурного содержания профессиональной компетентности педагога через структурно-функциональные компоненты, которые определяются функционально-профессиональными ком­пе­тенциями и профессионально-важными качествами как определенной струк­ту­рой коммуникативно-характерологических особенностей. Приведены результа­ты эмпирического исследования психологических особенностей профес­сиональной компетентности будущих педагогов. Исследованы факторы, способствующие формированию профессиональной компетентности будущих педагогов. Пред­ставлены характеристики психологических портретов студентов-педагогов       І–IV курсов обучения. Особое внимание уделено освещению структурно-функцио­нальных компонентов профессиональной компетентности будущих педагогов (интеллектуальному; мотивационному; коммуникативному; эмоционально-ре­гулятивному; общекультурному; специально-профессиональному), определе­нию и характеристике компетенций. Сделаны выводы об особенностях про­фессиональной компетености и уровне сформированности у студентов-педагогов, намечены перспективы дальнейших исследований по совершенствованию теоретико-методологических конструктов изучения про­фессионально-компе­тентной личности педагога и прикладных аспектов кон­струк­тивной гармо­низации процесса его профессионализации.

Ключевые слова: компетентность, компетенции, профессиональная компе­тентность, профессиональная компетентность педагога, структурно-функциональные компоненты профессиональной компетентности педагога.

Category: Мудрик А. Б. | Added by: Serge
Views: 55 | Downloads: 6
Total comments: 0