Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 23, 2014 » Одінцова А. М.

Одінцова А. М. Психологічні тенденції особистісних проявів студентів із різними типами життєвих ролей
[ Download from this server (231.3 Kb) ] 15.03.2016, 10:59 AM

У статті висвітлено результати емпіричного дослідження взаємозв’язку між типом життєвої ролі й особистісними проявами людини. У роботі представлено власну типологію життєвих ролей, що побудована на основі зіставлення по­няття «роль» із такими поняттями, як «життєва позиція», «життєва лінія», «стратегія життя», «сенс життя», «життєва перспектива». Типологію ролей відносно концепції життєвого шляху особистості представлено у вигляді пар­них конструктів: аксіологічно-змістові й аксіологічно-нейтральні ролі; послідовні та непослідовні ролі; активні та пасивні ролі; смислоутворюючі та смисло­нейтральні ролі; свідомі та несвідомі ролі. В основній частині роботи наведені результати дослідження, у якому взяли участь особи віком від 18 до 22 років. Серед емпіричних методів дослідження було застосовано авторську анкету «Ставлення до власної ролі», методику багатофакторного дослідження осо­бистості Кеттела (форма С), тест «Сенс-життєві орієнтації», методика КОЗ та копінг-тест Лазаруса. На емпіричному рівні виявлено співвідношення між до­мінуючим типом життєвої ролі та особистісними якостями, цілеспрямованістю, способом подолання життєвих труднощів, рівнем комунікативних та організаторських здібностей. За результатами факторного аналізу було виділено три фактори, що дали можливість виділити та проаналізувати різноманітні став­лен­ня юнаків до власної ролі. До першого фактору, разом з особистісними по­казниками, увійшли активні – пасивні життєві ролі; до другого – послідовні – непослідовні, смислоутворюючі – смислонейтральні та свідомі – несвідомі ролі; до третього фактору – аксіологічно-змістові аксіологічно-нейтральні життєві ролі. Установлено що виконання ролі може розглядатися як процес активної чи пасивної взаємодії, як засіб досягнення поставленої мети та як спосіб само­ви­раження. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше на емпіричному рівні було досліджено взаємозв’язок між типом життєвої ролі й особистісними проявами людини. Отримані результати можуть бути використані для ство­рення програм факультативних і тренінгових занять.

Ключові слова: життєва роль, типологія життєвих ролей, особистісні прояви.

Odintsova, A. N. Psychological Tendencies of Personal Manifestations of Students with Different Life Roles. The results of empirical study on the relationship between the type of vital role and manifestations of human personality are highlighted in the article by Odintsova A. N. «Psychological tendencies personal manifestations of students who have different types of vital roles». The paper presents a typology of private vital roles, which is based on comparison of the concept of «role» with terms such as «life position», «life line», «life strategy», «meaning of life» and «life perspective». The typology of roles on the concept of individual life path is represented as a pair of constructs: axiological-semantic – axiological-neutral role, consistent and inconsistent role, active and passive roles, sense-creative and sense-neutral role, conscious and unconscious role. In the main part of the paper presents the results of the study, this was attended by students aged 18 to 22 years. Of empirical research methods were used: author profile «Attitude to the own role» methodology of multivariate study of personality Cattell (form C), test «Meaning-life orientation», methods of COS and coping-test Lazarus. Relationship between the dominant type of vital role, of personal qualities, commitment, a way of overcoming the difficulties of life, the level of communication and organizational skills is empirically revealed. The results of the factor analysis identified three factors that permitted us to analyze the different attitudes towards their role. To the first, together with the personal indicators, included «active – passive» vital roles; the second – «consistent and inconsistent», «sense-creative and sense-neutral» and «conscious and unconscious» roles; the third group – «axiological-semantic – axiological-neutral» vital roles. Identified three perspectives on the performance of the role, namely, they are: role as the process of active or passive interaction; the role, as a mean to achieve a goal; the role, as a way of expression. The scientific novelty of the material obtained lies in the fact that for the first time at the empirical level has been investigated the relationship between the type of the vital role and manifestations of human personality. The results can be used to create programs and optional training sessions.

Keywords: vital role, typology of vital role, personality manifestation.

Одинцова А. Н. Психологические тенденции личностных проявлений студентов с различными типами жизненных ролей. В статье отражены ре­зультаты эмпирического исследования взаимосвязи между типом жизненной роли и личностными проявлениями человека. В работе представлена собствен­ная типология жизненных ролей, которая построена на основе сопоставления понятия «роль» с такими понятиями, как «жизненная позиция», «жизненная ли­ния», «стратегия жизни», «смысл жизни»,  «жизненная перспектива». Типоло­гия ролей относительно концепции жизненного пути личности представлена в виде парных конструктов: аксиологически-содержательные и аксиологически-нейтральные роли; последовательные и непоследовательные роли; активные и пассивные роли; смыслообразующие и смыслонейтральные роли; сознательные и бессознательные роли. В основной части работы приведены результаты исследования, в котором приняли участие студенты в возрасте от 18 до 22 лет. Среди эмпирических методов исследования были применены: авторская анкета «Отношение к собственной роли», методика многофакторного исследования личности Кеттела (форма С), тест «Смысло-жизненные ориентации», методика КОС и копинг-тест Лазаруса. На эмпирическом уровне выявлено соотношение между доминирующим типом жизненной роли и личностными качествами, целеустремленностью, способом преодоления жизненных трудностей, уровнем коммуникативных и организаторских способностей. Согласно результатам факторного анализа было выделено три фактора, которые позволили выделить и проанализировать различные отношения юношества к собственной роли. В первый фактор, вместе с личностными показателями, вошли активные – пас­сивные жизненные роли, во второй – последовательные – непоследовательные, смыслообразующие – смыслонейтральные и сознательные – бессознательные роли, в третий фактор – аксиологически-смысловые – аксиологически-нейт­раль­ные жизненные роли. Установлено, что исполнение роли может рассмат­ри­ваться как процесс активного или пассивного взаимодействия, как средство достижения поставленной цели и как способ самовыражения. Научная новизна работы заключается в том, что впервые на эмпирическом уровне была исследована взаимосвязь между типом жизненной роли и личностными проявлениями человека. Полученные результаты могут быть использованы для создания программ факультативных и тренинговых занятий.

Ключевые слова: жизненная роль, типология жизненных ролей, лич­ност­ные проявления.

Category: Одінцова А. М. | Added by: Serge
Views: 358 | Downloads: 6
Total comments: 0