Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 23, 2014 » Остапйовський О. І.

Остапйовський О. І. Формування особистості в процесі економічної соціалізації
[ Download from this server (230.3 Kb) ] 15.03.2016, 11:08 AM

У статті досліджено економічну соціалізацію як соціально-психологічний процес входження індивіда в економічну систему суспільства. Людина повсякчас перебуває в умовах постійно зростаючої конкуренції, зокрема це стосується і со­ціально-економічних відносин. Успішність її становлення залежить від економічної свідомості. Остання, зі свого боку, тісно пов’язана з процесами входження осо­бис­тості в економічну сферу суспільства. Під час економічної соціалізації визна­чаються та формуються економіко-психологічні характеристики людини. Їхнє ста­новлення та розвиток відбувається в процесі економічної життєдіяльності осо­бистості та засвоєння нею економічних цінностей суспільства. Кінцевим продуктом економічної соціалізації є формування особистості як суб’єкта економічної діяль­ності. Цей процес здійснюється під впливом таких чинників, як-от: система цін­ностей суспільства; потребові системи індивіда; ціннісні репрезентації особистості; соціальні параметри. У вітчизняній психології дослідження економічної соціалізації розпочалися лише 2000 року. Основні напрями вивчення цього феномену – інфор­ма­ційний, поведінковий і психологічний. Проаналізовано структурні компоненти економічної соціалізації (когнітивний, афективний, конативний) та її форми (цілеспрямована, стихійна, самовиховання), види (трудова, споживча, власне еко­но­мічна, добровільна та примусова), критерії та чинники (через систему еко­номічних цінностей у їх взаємозв’язку з усіма іншими вартостями), етапи (адап­тація, ідентифікація, індивідуалізація, інтеграція, наднормативна й індивідуалі­зація). Цінність більшості наукових напрацювань – наголошення ролі вивчення взаємозв’язків суб’єктивного досвіду особистості, образу світу та кодів еко­но­мічної свідомості, які забезпечують відповідність ставлень суб’єкта до еконо­мічних об’єктів та ситуацій, а відповідно, і процес ефективної економічної соціалізації особистості.

Ключові слова: соціалізація, економічна соціалізація, економічні цінності, особистість.

Ostapiovskyi O. I. The Formation of Personality in the Course of Socialization. Economic socialization as social and psychological process of individual adaptation to economic system of society is highlighted in the article. The person in modern society is under constant impact of increasing competition, which contributes to his/her social and economic relations. The individual development of personality greatly depends on economic consciousness. The psychological and economic characteristics of personality develop during period of economic socialization. The ultimate goal of economic socialization is development of personality as the subject of economic activity. The author reveals the main factors of economic socialization: system of society values, complex of individual needs and motives, individual mental representations of values, social criteria (age, social status and role, gender). The problem of economic socialization is relatively new one; it has been represented in native psychology since 2000. The author distinguishes three approaches to study of economic socialization: informational, psychological, and behavioral. The structural components (cognitive, affective, and conative) and forms of economic socialization (goal directed, spontaneous, and self-directed), kinds of economic socialization (working, consumer, economic, voluntary, and forced), criteria and factors (complex of different values) were analyzed. Subjective experience, world representation and mental codes of economic consciousness are treated as the main determinants of individual attitude towards economic situations and phenomena.

Keywords: socialization, economic socialization, economic values, personality.

https://freemail.ukr.net/api/public/message_read?a=h6misdFML1Kr1qfkfopsNCLnA9E4F87lUlFOf7rFJxSvfC9Pt5SB_-JYjKmTbn77w35pa6uf-LeGn_5DZnY04i8uM1qMrHrNZ3r3Остапйовський А. И. Становление личности в процессе экономи­ческой социализации. В статье исследовано экономическую социализацию как социально-психологический процесс вхождения индивида в экономическую систему общества. Человек в процессе своей жизнедеятельности находится в условиях постоянно растущей конкуренции, в частности это касается и со­циально-экономических отношений. Успешность её становления зависит от экономического сознания, которое, в свою очередь, тесно связано с процессами вхождения личности в экономическую сферу общества. В процессе экономи­ческой социализации определяются и формируются экономико-психоло­ги­ческие характеристики человека. Их становление и развитие происходит в про­цессе экономической жизнедеятельности личности и усвоения ею экономи­ческих ценностей общества. Конечным продуктом экономической социализации является формирование личности как субъекта экономической деятель­ности. Этот процесс осуществляется под воздействием таких факторов, как система ценностей общества; потребностные системы индивида; ценностные репрезентации личности; социальные параметры. В отечественной психологии исследования экономической социализации начались лишь в 2000 г. Основные направления исследований этого феномена – информационный, поведенческий, психологический. В нашей статье проанализированы структурные компо­ненты экономической социализации (когнитивный, аффективный, кона­тивный) и ее формы (целенаправленная, стихийная, самовоспитания), виды (трудовая, потре­бительская, собственно экономическая, добровольная и при­нудительная), кри­терии и факторы (через систему экономических ценностей в их взаимосвязи со всеми другими ценностями), этапы (адаптация, иденти­фи­кация, индивидуали­за­ция, интеграция, сверхнормативная и индивидуализация). Ценность большин­ства научных наработок – подчеркивание роли изучения взаимосвязей субъектив­но­го опыта личности, образа мира и кодов экономи­ческого сознания, которые обеспечивают соответствие отношений субъекта к экономическим объектом и ситуаций, а соответственно и процесс эффективной экономической социали­зации личности.

Ключевые слова: социализация, экономическая социализация, экономи­ческие ценности, личность.

Category: Остапйовський О. І. | Added by: Serge
Views: 86 | Downloads: 5
Total comments: 0