Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 27, 2016 » Гошовська Д. Т., Гошовський Я. О.

Гошовська Д. Т., Гошовський Я. О.
[ Download from this server (570.4 Kb) ] 30.01.2017, 8:34 PM

У статті висвітлено базові підходи до розуміння змістово-функціональної суті феномену матеріальної депривації. Відзначено негативну й гальмівну роль деприваційних обмежень у загальноособистісному розвитку людини. Ключове поняття економічної депривації «бідність» розглядається не лише як обмежена соціальна дія, а як особлива ізоляція, зумовлювана відсутністю економічних ресурсів. Наголошено, що економічна депривація вносить істотний розлад у життєдіяльність матеріально не забезпеченої людини, наповнює її поведінку агресивністю, тривожністю й конфліктністю. Констатовано, що симптомами економічного депривування є неконструктивна поведінка, яка знижує спонукально-мотиваційні потенціали людини, призводить до дезадаптації, стресів і фрустрації. Наголошено, що загальна невротизація матеріально депривованої особистості як специфічна форма світовідчуття проявляється насамперед у дезорганізуючих емоційних станах, режимі пригнічення та притлумлення психіки, а значить і просоціальної активності. Відзначено, що своєю глибиною й потужністю економічна депривація загрожує повноцінному розвитку на всіх рівнях, призводячи до своєрідної інволюції – соціального аутсайдерства. Відзначено, що соціальна фрустрованість депривованої особистості, яка виражається в незадоволеності власними суспільними досягненнями в основних аспектах життєдіяльності, зокрема на рівні неадекватного матеріального статусу, може призвести до глибоких порушень у Я-концепції та самосвідомості. Встановлено, що проблеми нейтралізації руйнівних наслідків економічної депривації для психіки особистості, крім залучення соціально-психологічних реабілітаційних технологій, потребують насамперед її розв’язання також на макроекономічному рівні. Висвітлено основні напрями ревіталізації матеріально депривованих людей завдяки залученню сучасних психореабілітаційних технологій.
Ключові слова: бідність, депривація, матеріальна депривація, економічна депривація, опозиція «бідний – багатий», ревіталізація.

Hoshovska D. T., Hoshovskyj Ja. O. Material Deprivation as Phenomenon of Poverty: Revitalisation Foreshortening. In the article the base going is reflected near understanding of semantic and functional essence of the phenomenon of material deprivation. The negative and brake role of deprived limits is marked on common personality development of man. A key concept of economic deprivation “poverty” is examined not only as a social action, but as the special isolation, predetermined by absence of economic resources. It is marked that economic deprivation brings in substantial disorder in vital activity of a financially dependent person, adds aggressiveness, anxiety and conflict to his/her behaviour. It is established that the symptoms of economic deprivation is a non-constructive conduct, which reduces stimulant and motivational potentials of man, results in desadaptation, stresses and frustration. It is marked that general nevrotisation of a financially dependent person shows up the outlook in negative the emotional states, mode of oppression of psyche, and and social activity. It is marked that deprivation threatens the depth and power of economic to valuable development on all levels, results in original involution − social outsider. It is marked that social frustration of deprived personality which is expressed in dissatisfaction by own public achievements in the basic aspects of vital functions, in particular at the level of inadequate material status, can result in deep violations in Self-concept and consciousness. It is set that the problems of neutralization of destructive consequences of economic deprivation on the psyche of personality except for bringing in of social and psychological rehabilitation Technologies need decision also on macroeconomic level. Basic directions of revitalisation of financially dependent people are reflected due to bringing in modern рsychological rehabilitation technologies.
Keywords: poverty, deprivation, material deprivation, economic deprivation, opposition “poor – rich”, revitalisation.

Гошовская Д. Т., Гошовский Я. О. Материальная депривация как феноменология бедности: ревитализационный ракурс. В статье отражены базовые подходы к пониманию смыслово-функциональной сути феномена материальной депривации. Отмечена негативная и тормозящая роль депривационных ограничений на общеличностное развитие человека. Ключевое понятие экономической депривации «бедность» рассматривается не только как ограниченное социальное действие, а как особенная изоляция, предопределяемая отсутствием экономических ресурсов. Отмечено, что экономическая депривация вносит существенное расстройство в жизнедеятельность материально необеспеченного человека, наполняет его поведение агрессивностью, тревожностью и конфликтностью. Констатировано, что симптомами экономического депривирования является неконструктивное поведение, которое снижает побудительно-мотивационные потенциалы человека, приводит к дезадаптации, стрессам и фрустрации. Отмечено, что общая невротизация материально депривированной личности как специфическая форма мироощущения проявляется в первую очередь в дезорганизирующих эмоциональных состояниях, режиме притеснения и подавления психики, а значит и в просоциальной активности. Отмечено, что своей глубиной и мощностью экономическая депривация угрожает полноценному развитию на всех уровнях, приводя к своеобразной инволюции − социальному аутсайдерству. Отмечено, что социальная фрустрированность депривированной личности, которая выражается в неудовлетворенности собственными социальными достижениями в основных аспектах жизнедеятельности, в частности на уровне неадекватного материального статуса, может привести к глубоким нарушениям в Я-концепции и самосознании. Установлено, что проблемы нейтрализации разрушительных последствий экономической депривации для психики личности, кроме привлечения социально-психологических реабилитационных технологий, нуждаются в первую очередь в решении также на макроэкономическом уровне. Отражены основные направления ревитализации материально депривированных людей благодаря привлечению современных психореабилитационных технологий.
Ключевые слова: бедность, депривация, материальная депривация, экономическая депривация, оппозиция «бедный – багатый», ревитализация.

Category: Гошовська Д. Т., Гошовський Я. О. | Added by: Serge
Views: 57 | Downloads: 7
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: