Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 27, 2016 » Колісник О. П.

Колісник О. П.
[ Download from this server (659.9 Kb) ] 30.01.2017, 9:20 PM

Свідомість людини на оперті конвенційних знаків, у яких поняттями закодовано спільнотний і власний досвід взаємодії з типовими обставинами, ідеально опосередковує конкретну взаємодію і творить умови для контролю породжуваних дій та для рефлексивної перебудови цих обставин. Рефлексія як ідеальна спроможність особистості умоглядно розглядати відомості відкриває для неї можливість творчого виходу за межі обставин і самої себе в напрямку актуалізації ресурсів для більш результативної взаємодії зі світом. Добровільна продуктивна трансформація системи понять особистості слугує психічним механізмом саморозвитку особистості.
Ключові слова: знак, знакова система, поняття, картина світу, опосередкованість, мета, дисфункційні й неадекватні поняття, фрустрація, рефлексія, саморозвиток особистості.

Kolisnyk O. P. The Self-development of Personality on the Psychognostic Stage of Development. Man’s consciousness reliance on the conventional signs, in which the communal and own experience of interaction with typical circumstances has been encoded by means of concepts, perfectly mediates a specific interaction and creates conditions to control the generated actions and reflexive reconstruction of this circumstances. Reflection as an ideal capacity of the individual to consider speculatively information, opens for him the opportunity of creative transcedence beyond itself and circumstances towards the actualization of resources for more effective interaction with the world. The voluntary productive transformation of the system of personality concepts serves as a mental mechanism of personality self-development.
Key words: sign, sign system, concept, worldview, mediation, aim, dysfunctional and inadequate concepts, frustration, reflection, self-development of personality.

Колиснык А. П. Саморазвитие личности при психогностическом степени развития. Сознание личности на основании конвенционных знаков, в которых понятиями закодирован опыт взаимодействия с типическими условиями, идеально опосредует конкретное взаимодействие и создает условия для контроля порождаемых действий и для рефлексивной перестройки этих обстоятельств. Рефлексия как идеальный анализ информации открывает для личности возможность творческого выхода за обстоятельства и за саму себя в направлении актуализации ресурсов для более эффективного взаимодействия с миром. Добровольная продуктивная рефлексивная перестройка системы понятий личности служит психическим механизмом саморазвития.
Ключевые слова: знак, знаковая система, понятие, картина мира, опосредованность, цель, дисфункциональные и неадекватные понятия, фрустрация, рефлексия, саморазвитие личности.

Category: Колісник О. П. | Added by: Serge
Views: 50 | Downloads: 7
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: