Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 27, 2016 » Мілінчук В. І.

Мілінчук В. І.
[ Download from this server (615.3 Kb) ] 30.01.2017, 9:34 PM

У статті йдеться про аспекти мовної здатності й мовної активності в контексті розвитку дитячого мовлення. Мовну здатність автор тлумачить як рівень оволодіння лексичною і граматичною будовами мовної системи. Мовна зданість втілюється в мовній компетентності. Мовна активність визначається як
ефективне використання мовних знань на практиці в конкретних ситуаціях. Сприйняття мовної репрезентації відбувається на основі стимулу – мовного сигналу. Це психолінгвістична діяльність, позаяк вона не може відбутися без мовної компетентності. Знання мови потрібне людині, щоб відтворити та сприйняти фонологічну репрезентацію мовного сигналу. Є чітка послідовність у розвитку й опануванні мови дитиною, що не залежить від конкретної мови, яку вивчають, хоча деякі її аспекти можуть видаватися легшими, ніж інші. Ця послідовність представлена переважно психофізіологічними, нейропсихологіч-ними і соціокультурними чинниками мовленнєвої діяльності. Результати теоретичного аналізу дають змогу встановити емпіричні референти мовної здатності й мовної активності. До них належать, відповідно, мовленнєвий розвиток і поняттєве мислення. Результати вивчення мовної здатності й мовної активності засвідчують їх важливість для якісної мовленнєвої діяльності дошкільників. Результати емпіричного дослідження засвідчують недостатній розвиток мовної здатності й мовної активності дошкільників та потребу створення психолого-педагогічного супроводу для розвитку мовленнєвої діяльності цієї вікової категорії дітей.
Ключові слова: мовна здатність, мовна активність, мовлення дитини, поняттєве мислення, рівень мовленнєвого розвитку.


Milinchuk V. I. Language Competence and Language Performance of Preschool Children. The article is focused on the aspects of language ability and language performance in the context of children’s speech development. Language ability is defined as level of acquisition of lexical and grammatical aspects of language. Language ability is often identified with language competence. Perception of linguistic representation is based on linguistic signal, or stimulus. This process is psycholinguistic activity, since it can not take place without language competence. Language knowledge is important for an individual to reproduce and perceive phonological representation of linguistic signal. There exist a clear succession in the
language development and acquisition that does not depend on a certain language being acquired, although some of its aspects can seem less difficult to learn than others. This succession in the language development and acquisition is determined by psychophysiological, neuropsychological and social-cultural factors of speech activity. The results of the empirical study prove the fact that the levels of language ability and language performance are not enough for efficient speech activity. Future directions of the study foresee the psychological and pedagogical support for speech development of the children of preschool age.
Keywords: language competence, language performance, children’s speech, conceptual thinking, speech activity.


Милинчук В. И. Языковая способность и языковая активность детей дошкольного возраста. В статье анализируются аспекты языковой способности и языковой активности в контексте развития детской речи. Речевая способность определяется как уровень овладения лексическим и грамматическим строением языковой системы. Языковая способность часто соотносится с языковой компетентностью. Языковая активность – это эффективное употребление языка на практике в разных ситуациях. Восприятие языковой репрезентации происходит на основе стимула – языкового сигнала. Это психолингвистическая деятельность, поскольку она не может функционировать без языковой компетентности. Знание языка является необходимым для человека, чтобы воспроизвести и воспринять фонологическую репрезентацию языкового сигнала. Существует четкая последовательность в развитии и усвоении языка ребенком, не зависящая от конкретного изучаемого языка, хотя некоторые его аспекты могут казаться более легкими, нежели другие. Такая последовательность обуславливается психофизиологическими, нейропсихологическими и социокультурными факторами речевой деятельности. Результаты теоретико-эмпирического исследования показывают необходимость развития языковой способности и языковой активности для эффективной речевой деятельности. Результаты эмпирического исследования указывают на недостаточный уровень развития языковой способности и языковой активности у дошкольников и необходимость создания психолого-педагогического сопровождения для развития их речевой деятельности.
Ключевые слова: языковая способность, языковая активность, детская речь, понятийное мышление, уровень речевого развития.

Category: Мілінчук В. І. | Added by: Serge
Views: 50 | Downloads: 8
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: