Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 27, 2016 » Партико Т. Б.

Партико Т. Б.
[ Download from this server (646.5 Kb) ] 30.01.2017, 10:03 PM

Досліджено мотивацію самоставлення літніх людей (60−79 років), у яких домінує різний емоційний тонус: підвищений, знижений та нейтральний. З’ясовано, що сильно виражені стенічні емоції покращують самоприйняття, а висока напруженість фрустраційних реакцій пов’язана зі стійкими сумнівами щодо цінності своєї особистості. Виявлено суперечності в самоставленні осіб похилого віку, які мають підвищений емоційний тонус: сильні астенічні емоції, пов’язані як із негативним самоставленням (внутрішні конфлікти, самоприниження, самозвинувачення, знижена самоцінність, закритість), так і з позитивним (самоприйняття). Слабкі стенічні емоції, які характерні для осіб зі зниженим емоційним тонусом, з одного боку, пов’язані з поганою саморегуляцією, заниженою самоповагою, з другого боку, такі люди більш відкриті та схильні до самопізнання. При нейтральному рівні фрустраційних реакцій в осіб літнього віку знижується задоволеність особистою автономією і життєвими цілями, проте може зростати самоцінність та аутосимпатія. Показано роль мотивації самоставлення залежно від емоційного тонусу людини. При підвищеному тонусі самоставлення покращуватиметься під впливом мотивів загальної активності, суспільно корисної діяльності, досягнення соціального статусу та спілкування; при зниженому – мотивів творчої активності та суспільно корисної діяльності; при нейтральному – мотивів творчої активності та комфорту. З’ясовано, що факторні структури мотивації самоставлення осіб літнього віку з різним емоційним тонусом подібні за формою, однак відрізняються за змістом. Для осіб із підвищеним емоційним тонусом найбільшу роль відіграє самоповага й мотив спілкування; зі зниженим тонусом – аутосимпатія й мотив загальної активності; із нейтральним тонусом – відсутність самоприниження й мотив загальної активності.
Ключові слова: самоставлення, мотивація, емоційний тонус, пізня дорослість.


Partyko T. B. Peculiarities of Self-attitude Motivation in Persons with Different Emotinal Tonus in Late Adulthood. The paper researches motivation of self-attitude in elderly people (60−79 years old) with different emotional tonus: higher, lower and neutral one. The research has shown that highly expressed sthenic emotions improve self-attitude, while high degree of frustration reactions is related to strong doubts as to the value of one’s personality. There are contradictions in selfattitude of elderly people with higher emotional tonus: strong asthenic emotions are related to both negative (internal conflicts, self-abasement, self-accusation, decreased self-value, closedness) and positive self-attitude (self-perception). On the one hand, weak sthenic emotions, characteristic of people with lower emotional tonus, are related to poor self-regulation, low self-respect, on the other hand, such people are more open and inclined to self-cognition. Neutral level of frustration reactions in elderly people causes lower satisfaction with personal autonomy and life goals, however, self-value and self-affection can increase. The research reveals the role of self-attitude which depends on one’s emotional tonus. Higher tonus results in improved self-attitude which is influenced by motives of general activity, community service, achieving social status and communication; with lower tonus – motive of creativity and community service; with neutral – motives of creativity and comfort. It is revealed that factor structures of self-attitude motivations in elderly people with different emotional tonus are similar in forms, while being different in content. For people with higher emotional tonus the most important role is given to self-respect and communication motive; for people with lower tonus – self-affection and motive of general activity; for people with neutral tonus – lack of self-abasement and motive of general activity.
Keywords: self-attitude, motivation, emotional tonus, late adulthood.


Партыко Т. Б. Особенности мотивации самоотношения у лиц с разным эмоциональным тонусом в поздней взрослости. Исследовано мотивацію самоотношения пожилых людей (60−79 лет), у которых доминирует разный эмоциональный тонус: повышенный, сниженный и нейтральный. Выяснено, что сильно выраженные стенические эмоции улучшают самоприятие, а высокое напряжение фрустрационных реакций связано со стойкими сомнениями относительно ценности своей личности. Установлено противоречия в самоотношении лиц пожилого возраста, которые имеют повышенный эмоциональный тонус: сильные астенические эмоции связаны как с отрицательным самоотношением (внутренние конфликты, самоунижение, самообвинение, сниженная самоценность, закрытость), так и с положительным (самоприятие). Слабые стенические эмоции, которые характерны для лиц со сниженным эмоциональным тонусом, с одной стороны, связаны с плохой саморегуляцией, заниженным самоуважением, с другой стороны, такие люди более открыты и склонны к самопознанию. При нейтральном уровне фрустрационных реакций у лиц пожилого возраста снижается удовлетворенность личной автономией и жизненными целями, однако может повыситься самоценность и автосимпатия. Показано роль мотивации самоотношения в зависимости от эмоционального тонуса человека. При повышенном тонусе самоотношение будет улучшаться под влиянием мотивов общей активности, общественно полезной деятельности, достижения социального статуса и общения; при сниженном – мотивов творческой активности и общественно полезной деятельности; при нейтральном – мотивов творческой активности и комфорта. Выяснено, что факторные структуры мотивации самоотношения лиц пожилого возраста с разным эмоциональным тонусом похожи по форме, однако отличаются по содержанию. Для лиц с повышенным эмоциональным тонусом самую большую роль играют самоуважение и мотив общения; со сниженным – автосимпатия и мотив общей активности; с нейтральным тонусом – отсутствие самоунижения и мотив общей активности.
Ключевые слова: самоотношение, мотивация, эмоциональный тонус, поздняя взрослость.

Category: Партико Т. Б. | Added by: Serge
Views: 41 | Downloads: 7
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: