Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 27, 2016 » Петровська І. Р.

Петровська І. Р.
[ Download from this server (914.4 Kb) ] 30.01.2017, 10:16 PM

У статті запропоновано використовувати структурно-типологічний підхід до оцінювання рівня сформованості громадянської ідентичності, зазначається важливість глибокого аналізу особливостей когнітивних, емоційно-оцінних, поведінкових та образно-семіотичних компонентів громадянської ідентичності населення різного віку та з різною регіональною ідентичністю. До аналізу громадянської ідентичності як багатогранного соціально-психологічного феномену пропонується також застосовувати конструктивний підхід, оскільки у його контексті громадянська ідентичність може розглядатися як динамічна система конструктів, у якій зосереджені уявлення людини про себе як громадянина, що супроводжуються оціночними і смисловими проявами. Доведено, що зі зростанням рівня сформованості української громадянської ідентичності зростає бажання не змінювати місця проживання (а залишатися в Україні) навіть при наявних можливостях, навчати своїх дітей в українських освітніх закладах, чесно виконувати громадянський обов’язок, працювати на благо України. Чим вищий рівень сформованості української громадянської ідентичності, тим більше громадяни орієнтовані на обмеження дій і спонукань, що можуть заподіяти шкоду іншим і порушують соціальні очікування і норми, тим більше вони орієнтовані на стабільність, безпеку і гармонію суспільства, сім’ї та самих себе, тим більше орієнтовані на підтримку звичаїв і підвищення благополуччя людей, з якими перебувають у постійному контакті, а також прагнуть реалізовувати свої здібності, таланти та досягати особистого успіху за допомогою прояву компетентності саме у своїй державі. Виявлено різні типи громадянської ідентичності, а саме «патріотичний», «невизначений», «протестний», припускається існування типів «конфліктний/неконфліктний» та «байдужий». Українська громадянська ідентичність у сприйнятті досліджуваних громадян пов’язується з патріотизмом, активною громадянською позицією, можливостями особистісної та професійної реалізації у своїй державі.
Ключові слова: ідентифікація, громадянська ідентичність, держава, патріотизм, громадянська позиція.


Petrovska I. R. Structural-typological Approach to the Analysis of Civic Identity. The article presents suggestions of using structural and typological approach to the formation of civic identity evaluation. The importance of in-depth analysis of cognitive, emotional and evaluative features and behavioral figurative semiotic components of civil identity population of all ages and with varying regional identity is noted. Analysis of civil identity as a social and multifaceted psychological phenomena is also connected with application of constructive approach, since this approach in the context of civic identity can be regarded as a dynamic system constructs, which is focused on representation citizen rights, accompanied by estimate and semantic manifestations. It is proved that the growth of Ukrainian civil identity formation increases the desire not to change the place of residence (and remain in Ukraine) even where possible, educate their children in Ukrainian educational institutions, honestly perform a civic duty to work for the good of Ukraine. The higher the formation level of Ukrainian civic identity, the more citizens aimed at limiting the actions and motives which may harm others and violate social expectations and norms, the more they focus on stability, security and harmony of society, family and himself, the more they focus on maintaining and improving the welfare of people that are in constant contact; the more they aim to realise their abilities and achieve personal success by means of manifestation of competence in their country. Different types of civil identity were revealed, namely “patriotic”, “uncertain”, “protest”, the existence of “conflict / non-conflict” and “indifferent” types are assumed. Ukrainian civic identity in the perception of citizens is associated with patriotism, active citizenship, personal and professional opportunities in the implementation of the state.
Keywords: identification, civic identity, state, patriotism, citizenship.


Петровская И. Р. Структурно-типологический подход к анализу гражданской идентичности. В статье предложено использовать структурно-типологический подход к оценке уровня сформированности гражданской идентичности, отмечается важность глубокого анализа особенностей когнитивных, эмоционально-оценочных, поведенческих и образно-семиотических компонентов гражданской идентичности населения разных возрастов и с разной региональной идентичностью. К анализу гражданской идентичности как многогранного социально-психологического феномена предлагается также применять конструктивный подход, поскольку в контексте этого подхода гражданская идентичность может рассматриваться как динамическая система конструктов, в которой сосредоточены представления человека о себе как гражданина, сопровождающиеся оценочными и смысловыми проявлениями. Доказано, что с ростом уровня сформированностиукраинской гражданской идентичности растет желание не менять места жительства (а оставаться в Украине) даже при имеющихся возможностях, обучать своих детей в украинских учебных заведениях, честно выполнять гражданский долг, работать на благо Украины. Чем выше уровень сформированностиукраинской гражданской идентичности, тем больше граждане ориентированы на ограничение действий и побуждений, которыемогут причинить вред другим и нарушают социальные ожидания и нормы, тем больше они ориентированы на стабильность, безопасность и гармонию общества, семьи и самих себя, тем больше ориентированы на поддержку обычаев и повышение благополучия людей, с которыми находятся в постоянном контакте, а также стремятся реализовывать свои способности и таланты и достигать личного успеха с помощью проявления компетентности именно в своем государстве.Выявлены различные типы гражданской идентичности, а именно «патриотический», «неопределенный», «протестный», предполагается существование типов «конфликтный/неконфликтный» и «равнодушный». Украинская гражданская идентичность в восприятии исследуемых граждан связывается с патриотизмом, активной гражданской позицией, возможностями личностной и профессиональной реализации в своем государстве.
Ключевые слова: идентификация, гражданская идентичность, государство, патриотизм, гражданская позиція.

Category: Петровська І. Р. | Added by: Serge
Views: 44 | Downloads: 8
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: