Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 27, 2016 » Плескач Б. В.

Плескач Б. В.
[ Download from this server (570.0 Kb) ] 30.01.2017, 10:23 PM

У статті розглянуто валідність та надійність опитувальника на основі шкали Корекції та А-фактору зі складу MMPI. Запропоновано опитувальник на основі модифікованих шкал, ключі до нього, уточнено нормативні значення. Валідність шкал перевірялась на основі вивчення взаємозв’язку з опитувальником ситуативної та особистісної тривожності Спілбергера−Ханіна, методикою «Особистісний диференціал», методом портретних виборів Л. Сонді. Опитано 90 майже здорових осіб та 30 онкогематологічних хворих. Доведено високу прогностичну валідність шкали Корекції та А-фактору для діагностики високої ситуативної та особистісної тривоги. Діагностика онкогематологічних хворих за допомогою А-фактору дає змогу ідентифікувати пацієнтів з проблемою тривоги. Так, всі пацієнти зі значенням вище 50Т за А-фактором потребували психологічної підтримки або мали конкретні психологічні скарги та просили допомоги. Також виявлено, що значення модифікованої шкали Корекції пов’язані з вдачею або невдачею медичного лікування онкогематологічних хворих (за даними медичної документації). Так, у пацієнтів із значеннями вище 50Т за шкалою К лікування зазвичай було неефективним (спостерігалась прогресія хвороби, об’єм пухлини істотно не змінився або пацієнт помер від ускладнень у процесі лікування). При значеннях менше 50Т за шкалою К спостерігалася стабілізація хвороби, часткова або повна ремісія. Результати спостереження та дані за іншими методами психодіагностики показали, що пацієнти за шкалою К вище 50Т потребували психологічної підтримки, мали глибинні потреби в отриманні співчуття та розуміння до себе, мали завищену самооцінку, були схильні відмовлятись від зовнішньої допомоги (скоріше через бажання виглядати сильним). Отримані результати пояснюються з позицій теорії систем, згідно з якою неможливість адаптації до захворювання на психологічному та соціальному рівнях викликає дезадаптацію біологічної системи організму, яка супроводжується прогресією захворювання. При високому рівні тривоги, поганому самопочутті, відсутності психологічного запиту, психологічна допомога пацієнтам зі значеннями К вище 50Т може бути побудована на принципі підтримання самоповаги, налагодження взаємовигідних соціальних стосунків з близькими, емпатичної особистісної підтримки. Перспективним здається продовжити вивчення взаємозв’язку між шкалою К та ефективністю лікування онкогематологічних хворих на більшій вибірці.
Ключові слова: психоонкологія, тривожність, MMPI, теорія систем.


Pleskach B. V. Opportunities of Use the Correction Scale and the A-factor from MMPI in the Patients with Oncohematological Diseases. The article is devoted to study the validity and reliability of the questionnaire based on the scale Correction and the A-factor of the MMPI. A modified text of the questionnaire, keys for it, and updated normative values were proposed. The validity of the scales was verified by studying the relationship with Spielberger anxiety test, Semantic (personal) differential, and Sondy test. It was surveyed 90 healthy people and 30 oncohematological patients. It has proved a high validity of the scale Correction and the A-factor for the diagnosis of high level of situational and personal anxiety. Application of construct in oncohematologic patients showed possible use of A factor scale for revealing of patients with anxiety problems. Thus, all patients with A factor scale data > 50T needed psychological help or had a specific psychological complaints and asked for help. It was revealed also that modified K scale value associated with
success of medical treatment (according to data of medical documentation). Thus, treatment of patients with K scale value > 50T usually was not effective. It was observed progression of the disease, or patient death. Results of treatment of patients with K scale value < 50T were disease stabilization, complete or partial remission. Data of observations and others psychodiagnostic methods have shown that patients with values of K above 50T needed psychological support, had deep needs for empathy in understanding themselves, an increased self-assessment, preferred to reject the aid of others (most likely due with the desire to look strong). Obtained results we can explain using the System theory. According to it, inability to adapt to the disease on the psychological and social levels causing a disadaptation of the biological subsystem organism, which is accompanied by a progression of the disease. Psychological help for patients with K scale value > 50T which also observed high level of anxiety, bad feeling, absence of psychological request can be based on maintenance of self-assessment, establishment of mutually beneficial relationships with relatives, empathic personal support. It is promising of prolongation of the study an association between K scale value and treatment effectiveness on more representative group of oncohematological patients.
Keywords: psychooncology, anxiety, MMPI, systems Theory.


Плескач Б. В. Возможности использования шкалы Коррекции и А-фактора СМИЛ в роботе с онкогематологическими больными. В статье рассматривается валидность и надежность вопросника на основе шкалы Коррекции и А-фактора из состава СМИЛ. Предложен вопросник на основании модифицированных шкал, ключи к нему, уточнены нормативные значения. Валидность шкал проверялась на основании изучения взаимосвязей с вопросником ситуационной и личностной тревожности Спилбергера−Ханина, методикой «Личностный дифференциал», методом портретных выборов по Л. Сонди. Опрошено 90 практически здоровых людей и 30 онкогематологических больных. Доказана высокая валидность шкалы Коррекции и А-фактора для диагностики высокой ситуационной и личностной тревожности. Диагностика онкогематологических пациентов с помощью А-фактора может быть использована для выявления пациентов с проблемой тревоги. Так, все пациенты со значениями за А-фактором выше 50Т нуждались в психологической помощи или имели конкретные психологические жалобы и просили о помощи. Также установлено что значения шкалы К связаны с успехом или неуспехом медицинского лечения (по данным медицинской документации). Так, у пациентов со значениями по шкале К выше 50Т лечение, как правило, было неэффективным (наблюдалась прогрессия болезни, объем опухоли существенно не изменился или пациент умер от осложнений). При значениях шкалы К меньше 50Т наблюдалась стабилизация болезни, частичная или полная ремиссия. Результаты наблюдения и данные по другим методикам психодиагностики показали, что пациенты со значениями К выше 50Т нуждались в психологической поддержке, имели глубинные потребности в получении сочувствия по отношению к себе, имели завышенную самооценку, были склонны отказываться от внешней помощи (скорее всего в связи с желанием выглядеть сильным). Полученные результаты объясняются с позиции теории систем, согласно которой невозможность адаптации к заболеванию на психологическом и социальном уровнях вызывает дезадаптацию биологической системы организма, которая сопровождается прогрессией заболевания. При высоком уровне тревоги, плохом самочувствии, отсутствии психологического запроса, психологическая помощь пациентам со значениями К выше 50Т может быть построена на принципе поддержания самооценки, налаживания взаимовыгодных социальных отношений с близкими, эмпатической личностной поддержки. Перспективным выглядит продолжение исследования взаимосвязи между шкалой К и эффективностью лечения онкогематологических больных на большей выборке.
Ключевые слова: психоонкология, тревожность, СМИЛ, теория систем.

Category: Плескач Б. В. | Added by: Serge
Views: 53 | Downloads: 7
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: