Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 27, 2016 » Посвістак О. А.

Посвістак О. А.
[ Download from this server (533.0 Kb) ] 30.01.2017, 10:49 PM

На основі аналізу наукових джерел і літератури в статті визначено предметне поле акмеології сім’ї та психології сім’ї, що дало змогу встановити, як співвідносяться ці дві наукові галузі. Спираючись на системний науковий підхід, уперше обґрунтовано можливість використання методології акмеології в дослідженнях психології сім’ї. Зокрема, зосереджено увагу на можливостях застосування і загальних методів, принципів та підходів, які сформувало людство на рубежі XXI ст., і власне акмеологічних методологічних принципів: суб’єктнодіяльнісного підходу до особистості як суб’єкта життя; принципу потенційного й актуального та принципу зворотного зв’язку в умовах функціонування сім’ї в мінливому соціокультурному середовищі. З’ясовано, що нового може дати акмеологічний підхід психології для пізнання сім’ї. Зокрема, установлено, що вивчення особливостей функціонування та розвитку сім’ї з погляду акмеології ґрунтується на виявленні ідеалу сім’ї, відповідно до якого можна будувати прогнози й пояснювати причини локальних невдач. Визначено, що це дасть змогу сімейним психологам якісніше діагностувати міжособистісні взаємини членів сім’ї, виявляти сімейні кризи та сприяти їх подоланню; це сприятиме забезпеченню оптимальних умов розвитку молодого покоління, оптимізації подружніх відносин, і, як наслідок, сприятиме гармонізації розвитку особистості. Показано, що результати досліджень, здійснених у сфері акмеології сім’ї, збагачують сімейну психологію практичними рекомендаціями щодо способів удосконалення сім’ї як цілісної системи і вдосконалення особистості в сім’ї.
Ключові слова: акмеологія, психологія сім’ї, методологія дослідження, «акме» сім’ї, «кате» сім’ї.

Posvistak O. А. Usage of Acmeology Methodology in the Research of Psychology of the Family. The object field of family acmeology and family psychology is defined in the article on the base of the analysis of scientific sources and literature that allowed to define in what way these two scientific fields correlate. The possibility of usage of acmeology methodology in the research of psychology of the family is argued for the first time on the base of the systematic, scientific approach. Besides, the attention is concentrated on the possibilities which the usage of general methods, principles and approaches, developed by the mankind at the turn of XXI century, as well as acmeologic methodologic principles. It is found what new things acmeologic approach to psychology is able to give to the cognition of the family. In particular, it is found that the study of the functioning and development of the family in terms of acmeology is based on the identification of the ideal family, according to which the forecasts can be built and the causes of local failure can be explained. It is determined that it will allow family psychologists to diagnose better the interpersonal relationships of family members and to identify family crisis and help to overcome them, that will ensure optimal conditions for the development of the younger generation, optimize the marital relationship and, as a result, will promote the harmonization of personal development. It is shown how the results of researches, conducted in the field of family acmeology, enrich family psychology on practical recommendations of the ways of family improvement as a whole system and improvement of a personality in the family.
Keywords: acmeology, family, research methodology, family “acme”, family “cate”.

Посвистак О. А. Использование методологии акмеологии в исследованиях психологии семьи. На основе анализа научных источников и литературы в статье определено предметное поле акмеологии семьи и психологии семьи. Это позволило установить, каким образом соотносятся эти две научные отрасли. Опираясь на системный научный подход, впервые обоснована возможность использования методологии акмеологии в исследованиях психологии семьи. В частности, сосредоточено внимание на том, какие возможности дает применение как общих методов, принципов и подходов, выработанных человечеством на рубеже XXI в., так и собственно акмеологических методологических принципов: субъектно-деятельностного подхода к личности как субъекту жизни; принципа потенциального и актуального и принципа обратной связи в условиях функционирования семьи в меняющейся социокультурной среде. Выяснено, что нового способен дать акмеологический подход психологии для познания семьи. В частности, установлено, что изучение особенностей функционирования и развития семьи с точки зрения акмеологии основывается на выявлении идеала семьи, согласно которому возможно строить прогнозы и объяснять причины локальных неудач. Определено, что это позволит семейным психологам более качественно диагностировать межличностные отношения членов семьи, выявлять семейные кризисы и способствовать их преодолению, что, в свою очередь, позволяет обеспечить оптимальные условия развития подрастающего поколения, оптимизировать супружеские отношения, и, как следствие, способствовать
гармонизации развития личности. Показано, как результаты исследований в сфере акмеологии семьи обогащают семейную психологию практическими рекомендациями путей совершенствования семьи как целостной системы и совершенствования личности в семье.
Ключевые слова: акмеология, психология семьи, методология исследования, «акме» семьи, «кате» семьи.

Category: Посвістак О. А. | Added by: Serge
Views: 45 | Downloads: 8
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: