Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 27, 2016 » Pryimachenko O. M.

Pryimachenko O.M.
[ Download from this server (388.1 Kb) ] 30.01.2017, 11:02 PM

The main approaches to the interpretation of the concept of “emotional intelligence” are pointed out in the article. Five key capabilities in its structure are analyzed. The main directions of research of this construct are defined from the viewpoint of their formation in the childhood and adolescence. The main drawbacks of such developmental programs are determined. The attempt to apply a systematic approach to determining the content of the formation of emotional intelligence’s techniques in the adolescence is made. Basing on Nesterenko’s approach to understanding the unity of self-development and self-regulation processes, internal content of the activity, as well as on the idea of one of a leading new growth of adolescence – selfreflection (by P. Jacobson) the content of techniques for purposeful development of emotional intelligence in adolescence is proposed. It is systematically defined within the following units: cognitive, practical and correctional ones. The unit attributed to the cognitive techniques consists of introspection – self-learning – self-awareness – self-determination and self-restraint. In practical unit processes of self-authorization – self-programming – self-improvement – self-actualization and self-realization are analyzed. Accordingly, in the correctional unit it is proposed to interpret ways of developing the emotional intelligence through the processes of self-analysis, selfesteem, self-control and self-management. Through techniques of cognitive unit a teenager acquires knowledge about emotionally intelligent behavior and understands irrationality of his own range of emotional responding forms. Practical unit lets to program him on the behavior that would facilitate the development of emotional intelligence. As a result of correctional unit a teenager evaluates the efficiency of accepted forms of emotional response.
Keywords: emotional intelligence, integrated personal property, self-reflection, developmental techniques, cognitive, practical and correctional units.


Приймаченко О. M. Зміст прийомів розвитку емоційного інтелекту в підлітковому віці. У статті розглянуто основні підходи до тлумачення поняття «емоційний інтелект». Проаналізовано п’ять основних здібностей у його структурі. Визначено основні напрями дослідження цього конструкта з погляду можливості його формування в дитячому та підлітковому віці. Виокремлено головні недоліки таких розвивальних програм. Здійснено спробу застосувати системний підхід до визначення змісту прийомів формування емоційного інтелекту в найбільш сенситивному періоді розвитку особистості – підлітковому. На основі підходу Г. О. Нестеренко щодо розуміння єдності процесів саморозвитку та саморегуляції, внутрішнього змісту діяльності, а також уявлення про одне з провідних новоутворень підліткового віку – саморефлексію (за П. М. Якобсоном), запропоновано зміст прийомів для цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту в підлітковому віці, який системно визначений у межах таких блоків: когнітивного, практичного та корекційного. До когнітивного блоку віднесено послідовні прийоми самоспостереження – самопізнання – самоусвідомлення – самовизначення та самообмеження. У практичному блоці проаналізовано процеси самовповноваження – самопрограмування – самовдосконалення – самоактуалізації і самореалізації. Відповідно, у корекційному блоці запропоновано розглядати прийоми розвитку емоційного інтелекту на основі процесів самоаналізу – самооцінки – самоконтролю та самоврядування. Завдяки прийомам когнітивного блоку підліток набуває знання про емоційно розумну поведінку й усвідомлює нераціональність наявного власного діапазону форм емоційного реагування. Практичний блок дає змогу запрограмувати себе на поведінку, яка б сприяла розвитку емоційного інтелекту. В результаті корекційного блоку підліток оцінює ефективність реалізації прийнятих форм емоційного реагування.

Ключові слова: емоційний інтелект, інтегральна особистісна властивість, саморефлексія, прийоми розвитку емоційного інтелекту, прийоми когнітивного, практичного та корекційного блоків.


Приймаченко О. Н. Содержание приемов развития эмоционального интеллекта в подростковом возрасте. В статье рассмотрены основные подходы к толкованию понятия «эмоциональный интеллект». Проанализированы пять основных способностей в его структуре. Определены основные направления исследования этого конструкта с точки зрения возможности его формирования в детском и подростковом возрастах. Выделены главные недостатки таких развивающих программ. Предпринята попытка применить системный подход к определению содержания приемов формирования эмоционального интеллекта в наиболее сенситивном периоде развития личности – подростковом. На основе подхода Г. О. Нестеренко о понимании единства процессов саморазвития и саморегуляции, внутреннего содержания деятельности, а также представления об одном из ведущих новообразований подросткового возраста – саморефлексии (по П. М. Якобсону), предложено содержание приемов для целенаправленного развития эмоционального интеллекта в подростковом возрасте, которое системно определено в пределах следующих блоков: когнитивного, практического и коррекционного. К когнитивному блоку отнесены последовательные приемы самонаблюдения – самопознания – осознания – самоопределения и самоограничения. В практическом блоке проанализированы процессы самоуполномочивания − самопрограммирования – самосовершенствования – самоактуализации и самореализации. Соответственно в коррекционном блоке предложено рассматривать приемы развития эмоционального интеллекта на основе процессов самоанализа – самооценки – самоконтроля и самоуправления. Благодаря приемам когнитивного блока подросток приобретает знания об эмоционально грамотном поведении и осознает нерациональность существуческий блок позволяет запрограммировать себя на поведение, которое бы
способствовало развитию эмоционального интеллекта. В результате коррекционного блока подросток оценивает эффективность реализации принятых форм эмоционального реагирования.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, интегральное личностное свойство, саморефлексия, приемы развития эмоционального интеллекта, приемы когнитивного, практического и коррекционного блоков.

Category: Pryimachenko O. M. | Added by: Serge
Views: 47 | Downloads: 10
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: