Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 27, 2016 » Савченко О. В.

Савченко О. В.
[ Download from this server (714.1 Kb) ] 30.01.2017, 11:09 PM

Автор розглядає рефлексивну компетентність як інтегративне особистісне утворення, що формується в процесі рефлексивного досвіду для забезпечення високої продуктивності реалізації рефлексивності (загальної здібності) за рахунок переведення потенційних форм в актуальні результати та досягнення. Компетентність у структурі досвіду забезпечує реалізацію двох функцій: активізацію активності суб’єкта до постановки та досягнення нових цілей, підтримання цілісності як неодмінної умови функціонування та розвитку системи. Проведення вторинної факторизації емпіричних даних дало змогу визначити узагальнені властивості рефлексивної компетентності як системи, що характеризують динамічні аспекти її існування. Було виокремлено три групи факторів. Перша група факторів поєднує ті функції, які забезпечують ефективне розв’язання рефлексивних завдань, що виникають у процесі виконання різних предметно-практичних видів діяльності, та розвиток системи рефлексивної компетентності як цілісного інтегративного утворення (стимуляційні функції). Серед стимуляційних функцій рефлексивної
компетентності ми виокремили такі: формування програм активності, поширення інформаційного забезпечення, конструювання майбутнього та визначення перспектив розвитку, прогнозування подій власної життєдіяльності. Установка суб’єкта на швидке прийняття рішення в невизначених ситуаціях, що виражається в стилі імпульсивності, є фактором, який стримує розвиток системи та перешкоджає її ефективному функціонуванню. Стабільність функціонування рефлексивної компетентності як цілісної системи забезпечують симптомокомплекси, що формуються в ході рефлексивного досвіду, поєднуючи
окремі диференційовані елементи системи. Важливим для ефективного функціонування системи є поєднання таких елементів: системи критеріїв оцінювання рефлексивної активності та вмінь проводити самоаналіз, раціональних стратегій розв’язування проблеми та вмінь контролювати розумову активність, продуктивних засобів розв’язання проблеми та особливостей самооцінювання, власних домагань та очікувань позитивних результатів, умінь організовувати процес розв’язання проблеми та мотивації підвищувати свою обізнаність із теми «Рефлексія».
Ключові слова: рефлексивність, компетентність, рефлексивна компетентність, рефлексивний досвід, системний підхід.


Savchenko O. V. The Functioning’s Features of the Reflective Competence as a Complete System. The author analyzes the reflective competence as an integrative personal formation, which appeared in the process of the reflective experience to ensure the high productivity of the reflectivity’s realization by means of
converting potential forms into actual results and achievements. The competence in the experience’s structure provides the performance of two functions: the activation of the subject’s activity in the nomination and achievement of new goals, the maintaining of the integrity as an important condition for the functioning and development of the system. The conducting of the empirical data’s secondary factorization allowed to determine the system’s generalized properties of the reflective competence that characterized the dynamic aspects of its existence. There were identified three groups of factors. The first factors’ group integrates the functions that provide an effective solution of the reflective tasks arising during the different forms of the object-practical activities, and development of reflective competence as a complete integrative formation (the incentive functions). Among the incentive functions of the reflective competence we have identified some: the
formation of the activity’s program, the expansion of the information provision, the modeling of the future and the definition of the developmental prospects, the prediction of own life’s events. Тhe subject’s intention to make a quick decision in uncertain situations, resulting in impulsive style, is a factor that controls the system development and hinders its effective functioning. The symptom complexes, formed in the reflective experience, unite some varied elements. These symptom complexes provide the stability of the reflective competence as an integrative system. The important factor of the system’s effective functioning is the combining of the following elements such as: the system of the evaluative criteria of the reflective activity and the skills to introspect selfanalysis, the rational strategies of a problem solving and the skills to control mental
activities, the productive means of a problem solving and the features of the selfevaluation, the personal aspirations and the expectations of positive results, the skills to organize a problem solving process and the motivation to raise own conversance on the theme “Reflection”.
Keywords: reflectivity, competence, reflective competence, reflective experience, a systematic approach.


Савченко Е. В. Особенности функционирований рефлексивной компетентности как целостной системы. Автор рассматривает рефлексивную компетентность как интегративное личностное образование, которое формируется в процессе рефлексивного опыта для обеспечения высокой продуктивности реализации рефлексивности (общей способности) за счет перевода потенциальных форм в актуальные результаты и достижения. Компетентность в структуре опыта обеспечивает реализацию двух функций: активизацию активности субъекта в постановке и достижении новых целей, поддержание целостности как необходимого условия функционирования и развития системы. Проведение вторичной факторизации эмпирических данных позволило определить обобщенные свойства рефлексивной компетентности как системы. Эти свойства характеризуют динамические аспекты ее существования. Были выделены три группы факторов. Первая группа факторов объединяет те функции, которые обеспечивают эффективное решение рефлексивных задач, возникающих в процессе выполнения различных предметно-практических видов деятельности, и развитие системы рефлексивной компетентности как целостного интегративного образования (стимулирующие функции). Среди стимулирующих функций рефлексивной компетентности мы выделили следующие: формирование программ активности, расширение информационного обеспечения, конструирование будущего и определение перспектив развития, прогнозирование событий собственной жизнедеятельности. Установка субъекта на быстрое принятие решения в неопределенных ситуациях, которая выражается в стиле импульсивности, является фактором, сдерживающим развитие системы и препятствующим ее эффективному функционированию. Стабильность функционирования рефлексивной компетентности как целостной системы обеспечивают симптомокомплексы, которые формируются в ходе рефлексивного опыта, сочетая отдельные дифференцированные элементы системы. Важным для эффективного функционирования системы является сочетание следующих элементов: системы критериев оценки рефлексивной активности и умений проводить самоанализ, рациональных стратегий решения проблемы и умений контролировать умственную активность, продуктивных средств решения проблемы и особенностей самооценки, собственных притязаний и ожиданий позитивных результатов, умений организовывать процесс решения проблемы и мотивации повышать свою осведомленность по
теме «Рефлексия».
Ключевые слова: рефлексивность, компетентность, рефлексивная компетентность, рефлексивный опыт, системный подход.

Category: Савченко О. В. | Added by: Serge
Views: 45 | Downloads: 6
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: