Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 27, 2016 » Уварова С. Г.

Уварова С. Г.
[ Download from this server (217.6 Kb) ] 30.01.2017, 11:24 PM

У статті обґрунтовано актуальність вивчення особливостей травматичних переживань людини, яка перебуває в кризових умовах. Наголошено, що аналіз особливостей психічних станів, зумовлених кризовими подіями й ситуаціями, суттєво розширює можливості ефективної організації та надання дієвої психологічної допомоги особистості. Проаналізовано змістові й динамічні аспекти психічних станів, спричинених кризовими подіями, а також предметні галузі психологічної науки, що вивчають вплив кризових ситуацій на психічне функціонування людини. Висвітлено психологічний зміст понять стрес, гостра реакція на стрес, травматичний стрес, посттравматичний стресовий розлад у контексті розгляду процесу появи травматичних наслідків кризових подій. Представлено основні підходи до визначення форм, рівнів і стадій переживання стресу. Розкрито поняття еустресу, дистресу. Схарактеризовано основні ситуаційні реакції на стресову подію. Описано динаміку появи симптомів у перші дні після психотравмувальних ситуацій, етапи розвитку психологічних переживань. Розкрито психологічну картину травматичного стресу та розглянуто основні його фази. Виділено основні характеристики травми, які визначають появу травматичного стресу. Визначено особливості травматичних спогадів (непослідовність, неоднорідність, відсутність значних фрагментів травматичної
події, яскравість образів та супроводження сильними, виснажливими емоціями, фізичними відчуттями тощо). Висвітлено особливості розвитку, специфіку проявів, види та особливості протікання посттравматичних стресових розладів.
Ключові слова: кризові умови, травматичні події, стрес, гостра реакція на стрес, травматичний стрес, посттравматичний стресовий розлад.


Uvarova S. G. Special Features and Dynamics of the Mental States of Personality in Crisis Conditions. The paper demonstrates the relevance of studying the specific features of traumatic experiences of personality who is in crisis conditions. The analysis of the substantial and dynamic aspects of the mental states caused by crisis events is carried out in the paper. The analysis of the topical areas of psychological science engaged into studying the influence of crisis situations on a person’s mental functioning is conducted. The paper defines psychological meaning of such concepts as stress, acute stress reaction, traumatic stress, post-traumatic stress disorder in the context of the process of emergence of the traumatic consequences of crisis events. The main approaches to specification of forms, levels and stages of stress experience are presented. The concept of such terms as “eustress” and “distress” is defined. The characteristic of the main situational reactions to a stressful event is presented. The analysis of the dynamics of the symptoms on set in the first days after the psycho-traumatic event is carried out and the stages of development of psychological experiences are described. The psychological aspect of traumatic stress is revealed and its main phases are considered. The main characteristics of trauma specifying the emergence of traumatic stress are explained. Special features of traumatic memories are defined (inconsistency, heterogeneity, a lack of significant fragments of the traumatic event, the brightness of images, and strong, exhausting emotions, physical feelings, etc.). Specific features of the developmentof posttraumatic stress disorder, as well as its specific symptoms, types and clinical course are examined.
Keywords: crisis conditions, traumatic events, stress, acute stress reaction, traumatic stress, post-traumatic stress disorder.


Уварова С. Г. Особенности и динамика психических состояний личности в кризисных условиях. В статье обоснована актуальность изучения особенностей травматических переживаний личности, находящейся в кризисных условиях. Подчеркнуто, что анализ особенностей психических состояний, обусловленных кризисними событиями и ситуациями, существенно расширяет возможности эффективной организации и оказания действенной психологической помощи личности. Осуществлен анализ содержательных и динамических аспектов психических состояний, вызванных кризисными событиями. Проанализированы предметные области психологической науки, которые занимаются изучением влияния кризисных ситуаций на психическое функционирование человека. Раскрыто психологическое содержание понятий стресс, острая реакция на стресс, травматический стресс, посттравматическое стрессовое расстройство в контексте рассмотрения процесса появления травматических последствий кризисных событий. Представлены основные подходы к определению форм, уровней и стадий переживания стресса. Раскрыто понятия эустресс и дистресс. Охарактеризованы основные ситуативные реакции на стрессовое событие. Описаны динамика появления симптомов в первые дни после психотравмирующего события и этапы развития психологических переживаний. Раскрыта психологическая картина травматического стресса и рассмотрены основные его фазы. Выделены основные характеристики травмы, которые определяют появление травматического стресса. Раскрыты особенности травматических воспоминаний (непоследовательность, неоднородность, отсутствие значительных фрагментов травматического события, яркость образов и сопровождение сильными, истощающими эмоциями, физическими ощущениями и т. д.). Рассмотрены особенности развития, специфика проявления, виды и особенности течения посттравматического стрессового расстройства.
Ключевые слова: кризисные условия, травматические события, стресс, острая реакция на стресс, травматический стресс, посттравматическое стрессовое расстройство.

Category: Уварова С. Г. | Added by: Serge
Views: 70 | Downloads: 11
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: