Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 28, 2016 » Чмiль Н. С.

Чміль Н. С.
[ Download from this server (655.8 Kb) ] 30.01.2017, 7:56 PM

Стаття присвячена емпіричному дослідженню психологічних характеристик професійного становлення студентів духовних ВНЗ на етапі оволодіння знаннями й уміннями. Розглянуто поняття професійне становлення з погляду соціалізації особистості; обґрунтовано потребу саме такого підходу під час вивчення майбутніх священнослужителів. Структура емпіричного дослідження ґрунтується на розробленій автором концептуальній моделі професійного становлення й соціалізації студентів духовних ВНЗ. Зазначено основні характеристики етапу оволодіння знаннями та вміннями, серед яких: мотивація навчальної діяльності як елемент професійної спрямованості; оцінювання рівня вираженості у викладача-куратора професійно-педагогічних якостей як емоційно-оцінне ставлення; загальна задоволеність навчальною діяльністю; збалансованість мотиваційних орієнтацій у професійній комунікації як складник комунікативної компетентності; творчість особистості студента. Запропоновано
критерії, за якими кожна характеристика дає підстави стверджувати про рівень професійного становлення опитаних. Здійснений емпіричний аналіз усіх зазначених показників етапу оволодіння знаннями й визначено відсотковий розподіл студентів щодо рівня професійного становлення за кожною окремою характеристикою. Виокремлено сильні та слабкі сторони професійного становлення на етапі оволодіння майбутніх священнослужителів. На основі результатів за окремими характеристиками вирахувано загальний розподіл студентів-богословів щодо рівня професійного становлення. Отримані дані засвідчують потребу розвитку низки показників для сприяння успішному професійному становленню, набуття важливих знань і вмінь у духовному ВНЗ. Результати дослідження можна застосовувати в навчальному процесі, програмах психологічного супроводу студентів майбутніх священнослужителів.
Ключовi слова: професійне становлення, соціалізація, професія священнослужитель, професійна спрямованість, професійна комунікація, творчість.


Chmil N. S. Sociаl аnd Psychologicаl Peculiarities of Professional Formation of Future Clerics (Knowledge Mastering Stage): Empirical Aspect. The аrticle presents аn empirical аnаlysis of psychological characteristics of Professional formation in the process of the knowledge mastering. The аuthor described the concept of “professional development” in terms of socialization. The model of students’ professional formation in spirituаl higher educаtionаl institutions in the context of socialization is the basis of this empirical research. The main characteristics of stage knowledge mastery are: motivation of learning activities as part of vocational orientation, assessment of the teacher professional and pedagogical qualities as emotionally evaluative attitude, satisfaction with training activities, the balance of motivationalorientations in professional communication as part of communicative competence and students’ creativity. Each of these characteristics allows understanding the level of professional development of students. Empirical analysis of all these indicators of the stage mastery of knowledge is highlighted. The strengths and weaknesses of professional development of future priests at the stage of mastering are regarded. Data suggest the need to develop some of indicators to facilitate successful professional development, acquiring the essential knowledge and skills in the spiritual university. Research results can be used in the educational process and in psychological support programs of students for future priests.
Keywords: professional formation, socialization, cleric profession, professional orientation, professional communication, creativity.

Чмиль Н. С. Социально-психологические особенности профессионального становления будущих священников на этапе овладения знаниями: эмпирический аспект. Статья посвящена эмпирическому исследованию психологических характеристик профессионального становления студентов духовных вузов на этапе овладения знаниями и умениями. Рассмотрено понятие профессиональное становление с точки зрения социализации личности; обоснована необходимость именно такого подхода при изучении будущих священнослужителей. Структура эмпирического исследования основывается на разработанной автором концептуальной модели профессионального становления и
социализации студентов духовных вузов. Указаны основные характеристики этапа овладения знаниями и умениями, среди которых: мотивация учебной деятельности как элемент профессиональной направленности; оценка уровня выраженности у преподавателя-куратора профессионально-педагогических качеств как эмоционально-оценочное отношение; общая удовлетворенность учебной деятельностью, сбалансированность мотивационных ориентаций в профессиональной коммуникации как составляющая коммуникативной компетентности; творчество личности студента. Предложены критерии, по которым каждая характеристика дает основания утверждать об уровне профессионального становления опрошенных. Проведен эмпирический анализ всех указанных показателей этапа овладения знаниями и определено процентное распределение студентов по уровню профессионального становления за каждой отдельной характеристикой. Выделены сильные и слабые стороны профессионального становления на этапе овладения знаниями будущих священнослужителей. На основе результатов по отдельным характеристикам вычислено общее распределение студентов-богословов относительно уровня профессионального становления. Полученные данные свидетельствуют о необходимости развития ряда показателей для содействия успешному профессиональному становлению в духовных вузах. Результаты исследования можно применять в учебном процессе, программах психологического сопровождения студентов будущих свя-
щеннослужителей.
Ключевые слова: профессиональное становление, социализация, профессия священнослужитель, профессиональная направленность, профессиональная коммуникация, творчество.

Category: Чмiль Н. С. | Added by: Serge
Views: 54 | Downloads: 8
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: