Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 28, 2016 » Цьось Ю. А.

Цьось Ю. А.
[ Download from this server (582.6 Kb) ] 30.01.2017, 7:38 PM

У статті представлено результати емпіричного дослідження комунікативно-мовленнєвих стилів студентів. Визначено процентилі розподілу даних за психо-лінгвістичними маркерами для визначення груп досліджуваних відповідно до прояву різних комунікативно-мовленнєвих стилів. На основі результатів аналізу частот, максимальних і мінімальних значень параметричних змінних, а також якісного аналізу непараметричних змінних виділено дев’ять груп досліджуваних із непрямим комбінованим, прямим комбінованим, комбінованим розгорнутим, комбінованим (прямий/непрямий, складний/стислий), прямим розгорнутим, прямим стислим, комбінованим стислим, непрямим стислим, непрямим розгорнутим стилями. Для перевірки надійності виділених груп використано процедуру дискримінантного аналізу, який дав змогу розв’язати дві групи проблем: інтерпретувати відмінності між виділеними групами досліджуваних і підтвердити класифікацію комунікативно-мовленнєвого стилю відповідно до заданих дискримінативних змінних. Використовуючи аналіз даних канонічних функцій, виділено групи з найбільшою щільністю об’єктів: комбінований (прямий/непрямий, складний/стислий), прямий розгорнутий, прямий стислий, непрямий стислий, непрямий розгорнутий. Графічно зображено відсотковий розподіл досліджуваних у всіх групах і здійснено розширену інтерпретацію відсоткового розподілу в групах із найбільшою щільністю. Кожен із досліджуваних стилів по-різному зіставляється зі стилями діяльності, емоційними й мотиваційними стилями в загальній стильовій організації особистості. Таким чином комунікативно-мовленнєві стилі нерозривно пов’язані з особистісними властивостями.
Ключові слова: комунікативно-мовленнєвий стиль, психолінгвістичні маркери, процентилі, дискримінантний аналіз, особистісні властивості.


Tsos Yu. A. Empirical Study of the Student’s Communicative-Speech Styles. The article presents the results of empirical research of student’s communicativespeech styles. The percentiles of the distribution of data psycholinguistic markers to define groups of subjects, respectively, to the manifestation of different communicative speech styles have been determined. Based on the results of the analysis frequency, the maximum and minimum values of the parametric variables, and qualitative analysis of nonparametric variables have been allocated to 9 groups of subjects with a combined indirect, combined direct, combined elaborate, combined (direct/indirect, elaborat/succinct), direct elaborate, direct succinct, combined succinct, indirect succinct, indirect elaborate styles. To verify the reliability of the selected groups the procedure of discriminant analysis have been use. This analysis allowed us to solve two problems: to interpret the differences between the selected groups of subjects and to confirm the classification of the communicative-speech style depending on discriminating variables. Using data analysis canonical function of the group with the highest density of the object: combination (direct/indirect, elaborate/succinct), direct elaborate, direct succinct, indirect succinct, indirect elaborate have been allocated. The percentage distribution of the subjects in all groups has been graphically showed. Each of these styles differently correlated with styles of activities, emotional and motivational styles in the general personality style organization. Thus, the communicative-speech styles are inextricably linked to personal properties.
Keywords: communicative-speech style, psycholinguistic markers, percentile, discriminant analysis, personal characteristics.


Цёсь Ю. А. Эмпирическое исследование коммуникативно-речевых стилей студентов. В статье представлены результаты эмпирического исследования коммуникативно-речевых стилей студентов. Определены процентили распределения данных по психолингвистическим маркерам для определения групп испытуемых соответственно к проявлению различных коммуникативно-речевых стилей. На основе результатов анализа частот, максимальных и минимальных значений параметрических переменных, а также качественного анализа непараметрических переменных выделено девять групп испытуемых с комбинированным непрямым, прямым комбинированным, комбинированным развернутым, комбинированным (прямой/непрямой, развернутый/сжатый), прямым развернутым, прямым сжатым, комбинированным сжатым, непрямым сжатым и непрямым развернутым стилями. Для проверки надежности выделенных групп использована процедура дискриминантного анализа, который позволил решить две группы проблем: интерпретировать различия между выделенными группами испытуемых и подтвердить классификацию коммуникативно-речевых стилей, исходя из заданных дискриминативних переменных. Используя анализ данных канонических функций, выделены группы с наибольшей плотностью объектов: комбинированный (прямой/непрямой, развернутый/сжатый), прямой развернутый, прямой сжатый, непрямой сжатый, непрямой развернутый. Графически изображено процентное распределение испытуемых во всех группах и осуществлена расширенная интерпретация процентного распределения в группах с наибольшей плотностью. Каждый из исследуемых стилей поразному соотносится со стилями деятельности, эмоциональными и мотивационными стилями в общей стилевой организации личности. Таким образом, коммуникативно-речевые стили неразрывно связаны с личностными свойствами.
Ключевые слова: коммуникативно-речевой стиль, психолингвистические маркеры, процентили, дискриминантный анализ, личностные свойства.

Category: Цьось Ю. А. | Added by: Serge
Views: 45 | Downloads: 7
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: