Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 28, 2016 » Дучимінська Т.І.

Дучимінська Т.І.
[ Download from this server (220.5 Kb) ] 26.01.2017, 4:19 AM

У статті проаналізовано поняття безпорадності та обґрунтовано, що песимістичний атрибутивний стиль є основним фактором ризику розвитку особистісної безпорадності людини. Визначено основні діагностичні критерії сформованості особистісної безпорадності: песимістичний атрибутивний стиль, низька
самооцінка й концентрація особистості на власних негативних емоційних станах, низька мотивація досягнення й рівень суб’єктивного контролю. Виділено
групи досліджуваних із високим рівнем безпорадності та її протилежної характеристики – самостійності. Виявлено, що когнітивний компонент безпорадності
проявляється в песимістичному сприйманні негативних подій (невдач), поясненні їх виникнення постійними й глобальними причинами (генералізація невдач), високому рівні персоналізації невдач та доповнюється іншими характеристиками когнітивної сфери «безпорадних» студентів: нереалістичністю у
вчинках і стосунках, нестачею гнучкості, практичного складу розуму, високою
чутливістю до невдач та помилок тощо.
Емпірично підтверджено взаємозв’язок показників когнітивного компонента безпорадності з мотиваційними характеристиками особистості студента.
Виявлено, що песимістичний атрибутивний стиль поєднується з низькою
потребою в досягненні, низьким рівнем прагнення до знань та пізнавальної
активності й низькою навчальною успішністю. Студентам із високим рівнем
особистісної безпорадності притаманні низький рівень мотиву досягнення,
знижена внутрішня мотивація навчання, вираженість тривожності та гніву як
переважних емоційних станів у процесі навчальної діяльності.
Ключові слова: особистісна безпорадність, теорія каузальної атрибуції,
песимістичний атрибутивний стиль, мотивація навчальної діяльності.

Duchyminska T. I. Psychological Analysis of the Constituents of the Cognitive
Component of Personal Helplessness in Students’ Educational Activity. The
article analyzes the concept of helplessness and it has been grounded that pessimistic
attributive style is a major risk factor of personal human helplessness. The main
diagnostic criteria of formation of personal helplessness have been determined:
pessimistic attributive style, low self-esteem and personality concentration on own
negative emotional states, low motivation of achievements and level of subjective
control. The researched groups with high level of helplessness and its opposite
characteristics – independence have been selected. It has been revealed that cognitive
component of helplessness manifests itself in pessimistic perception of negative
events (failures), explaining their appearance by persistent and global causes (generalization
of failures), high level of failures personalization and is supplemented by
other characteristics of cognitive sphere of “helplessness” students: unreality in
actions and relations, lack of flexibility, practical mindset, high sensitivity to failures
and mistakes, etc.
The interrelation of indicators of cognitive component of helplessness with
motivational characteristics of personality of student has been empirically confirmed.
It is revealed that pessimistic attributive style is combined with low need to achievement,
low desire level to knowledge and cognitive activity and low educational
achievement. Students with high level of personal helplessness inherent low
achievement motive, lowered intrinsic motivation of study, severity of anxiety and
anger as the dominant emotional states in the process of educational activity.
Keywords: personal helplessness, theory of causal attribution, pessimistic
attributive style, motivation of educational activity.

Дучиминская Т. И. Психологический анализ составляющих когнитивного компонента личностной беспомощности в учебной деятельности
студентов. В статье проанализированo понятие беспомощности и обосновано,
что пессимистический атрибутивный стиль является основным фактором риска
развития личностной беспомощности человека. Определены основные диагностические критерии сформированности личностной беспомощности: пессимистический атрибутивный стиль, низкая самооценка и концентрация личности на
собственных негативных эмоциональных состояниях, низкая мотивация достижения и уровень субъективного контроля. Выделены группы испытуемых с
высоким уровнем беспомощности и ее противоположной характеристики −
самостоятельности. Выявлено, что когнитивный компонент беспомощности
проявляется в пессимистическом восприятии негативных событий (неудач),
объяснении их возникновения постоянными и глобальными причинами (генерализация неудач), высоком уровне персонализации неудач и дополняется другими характеристиками когнитивной сферы «беспомощных» студентов: нереалистичностью в поступках и отношениях, нехваткой гибкости, практического
склада ума, высокой чувствительностью к неудачам и ошибкам и т. п.
Эмпирически подтверждена взаимосвязь показателей когнитивного компонента беспомощности с мотивационными характеристиками личности студента.
Выявлено, что пессимистический атрибутивный стиль сочетается с низкой потребностью в достижении, низким уровнем стремления к знаниям и познавательной активности и низкой учебной успеваемостью. Студентам с высоким
уровнем личностной беспомощности присущи низкий уровень мотива достижения, сниженная внутренняя мотивация учения, выраженность тревожности и гнева
как преобладающих эмоциональных состояний в процессе учебной деятельности.
Ключевые слова: личностная беспомощность, теория каузальной атрибуции, пессимистический атрибутивный стиль, мотивация учебной деятельности.

Category: Дучимінська Т.І. | Added by: Serge
Views: 48 | Downloads: 10
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: