Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 28, 2016 » Мушкевич М. І.

Мушкевич М.І.
[ Download from this server (617.7 Kb) ] 30.01.2017, 6:42 PM

У статті схарактеризовано основні підходи до особливостей міжособистісної взаємодії в сім’ї, яка має проблемну дитину. Виявлено особливості шлюбних стосунків, батьківського ставлення, взаємодію сиблінгів у таких сім’ях.
Досліджено, що в більшості сімей спостерігається низка особливостей міжособистісної взаємодії, а саме: потреба об’єднати сім’ю, труднощі в контактах із
сім’єю, тривога, незахищеність, холодність взаємин, тривожність, невпевненість, негативний емоційний зв’язок у сім’ї, роз’єднаність, поверхневі емоційні
контакти членів сім’ї із зовнішнім світом, неспокій щодо сімейної ситуації,
інтровертованість, психологічна слабкість членів сім’ї. У процесі батьківсько-дитячих взаємин переважають негармонійні типи міжособистісної взаємодії, які
розділилися на три групи: 1) батьки поводять себе занадто авторитарно щодо
дитини, вимагаючи від неї безумовної слухняності, установлюючи їй суворі
дисциплінарні рамки, нав’язують дитині свою волю, не враховують її власних поглядів, пред’являють до дитини надмірні вимоги, які вона, унаслідок своїх
індивідуальних особливостей, не спроможна виконати; 2) батьки характеризуються надмірною увагою до дитини, абсолютним потуранням усім потребам
та бажанням, ніби зливаються з дитиною в єдине ціле, вона для них стає центром, до дитини застосовується мінімум вимог, обов’язків і заборон та максимум прав; 3) для батьків характерне певне неприйняття дитини, відстороненість
та холодність у відносинах, дистанція з дитиною, надмірні вимоги до дитини
виконувати обов’язки. Аналізуючи міжособистісну взаємодію на рівні сиблінгів, видно, що для більшості сімей характерна конкуренція сиблінгів, це проявляється в егоїстичному суперництві братів та сестер, конфліктності їх
відносин, ревнощах, прихованій чи навіть відкритій ворожості по відношенню
один до одного в боротьбі за увагу та любов батьків.
Ключові слова: сім’я, міжособистісна взаємодія, проблемна дитина,
шлюбна підсистема, батьківська підсистема, сиблінгова підсистема.

Mushkevych M. I. Psychological Peculiarities of Interpersonal Relations in
a Family with a Problem Child. In this article, the main approaches to dealing with
interpersonal relations within a family that has a problem child are introduced.
Peculiarities of marital relations, parental relations, relations of siblings in these types
of families are highlighted. It is indicated that in most families the following
peculiarities of interpersonal relations are observed: need to unite the family,
difficulties in contacting the family, anxiety, insecurity, coldness in relations, lack of
confidence, negative emotional connections within the family, disunity, superficial
emotional contact of the members of the family with the outside world, concern about
the family situation, introversion, psychological weakness of the members of the
family. In the parent-children relations, inharmonious types of interpersonal relations
are dominant, which can be divided into 3 groups: 1) the parents act too authoritarian
in relation to their children, demanding unconditional obedience, setting up strict
disciplinary framework, impose their will onto a child, not taking into account his
own point of view, placing excessive demands onto a child, which he can’t fulfill due
to his individual peculiarities; 2) parents are characterized by excessive attention to
the child, absolute connivance of all the needs and desires, merge with a child into
one whole, he becomes a centre to them, minimum demands, duties and restrictions
are placed on to the child, while he gets all the rights; 3) parents are characterized by
a degree of rejection of the child, detachment and coldness in the relations, distance
with the child, excessive demands towards the child. Analyzing the interpersonal
relations of the siblings we can see that for the majority of the family the
competitiveness of siblings is quite typical, which is indicated through egoistic
competitiveness of brothers and sisters, conflict of their relations, jealousy, hidden or
even open hostility towards each other in the struggle for parents’ attention and love.
Keywords: family, interpersonal relations, problem child, marital subsystem,
parental subsystem, sibling subsystem.

Мушкевич М. И. Психологические особенности межличностного взаимодействия в семье с проблемным ребенком. В статье представлены основные подходы к особенностям межличностного взаимодействия в семье, которая имеет проблемного ребенка. Выявлены особенности брачных отношений, родительского отношения, взаимодействия сиблингов в таких семьях. Показано, что
в большинстве семей наблюдается ряд особенностей межличностного взаимодействия, а именно: потребность объединить семью, трудности в контактах с
семьей, тревога, незащищенность, холодность отношений, тревожность, неуверенность, отрицательная эмоциональная связь в семье, разобщенность, поверхностные эмоциональные контакты членов семьи с внешним миром, обеспокоенность семейной ситуацией, интровертированность, психологическая слабость
членов семьи. В процессе родительско-детских отношений преобладают негармоничные типы межличностного взаимодействия, которые разделились на три
группы: 1) родители ведут себя слишком авторитарно по отношению к ребенку,
требуя от него безусловного послушания, устанавливая ему строгие дисциплинарные рамки, навязывают ребенку свою волю, не учитывают его собственной
точки зрения, предъявляют к ребенку непомерные требования, которые он, в
силу своих индивидуальных особенностей, не в состоянии выполнить; 2) родители характеризуются чрезмерным вниманием к ребенку, абсолютным потворствованием всем потребностям и желаниям, будто бы сливаются с ребенком в
единое целое, он для них становится центром, к ребенку применяется минимум
требований, обязанностей и запретов и максимум прав; 3) для родителей
характерны определенное неприятие ребенка, отстраненность и холодность в
отношениях, дистанция с ребенком, чрезмерные требования к ребенку выполнять обязанности. Анализируя межличностное взаимодействие на уровне сиблингив, видно, что для большинства семей характерна конкуренция сиблингов;
это проявляется в эгоистическом соперничестве братьев и сестер, конфликтности их отношений, ревности, скрытой или даже открытой враждебности по
отношению друг к другу в борьбе за внимание и любовь родителей .
Ключевые слова: семья, межличностное взаимодействие, проблемный ребенок, брачная подсистема, родительская подсистема, сиблингова подсистема.

Category: Мушкевич М. І. | Added by: Serge
Views: 43 | Downloads: 7
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: