Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 28, 2016 » Посохова Я. С.

Посохова Я. С.
[ Download from this server (206.3 Kb) ] 30.01.2017, 6:59 PM

Реформування правоохоронної системи вимагає від майбутнього поліцейського особистісних характеристик, які сприяють гармонійному розвитку молодого фахівця, що допоможе забезпечити належний правопорядок. Розглянуто сутність і роль професійного самоздійснення як складника розвитку особистості. Відзначено потребу вивчення психологічного змісту цього феномену й проаналізовано сучасні дослідження із цієї проблематики. Обговорено питання вивчення професійного самоздійснення майбутніх правоохоронців, зокрема співробітників патрульної поліції України. Проблема підготовки особистості до ефективної самореалізації закладає основи успішного професійного самовизначення та самоздійснення ще на етапі отримання загальної освіти. Украй важлива наявність у поліцейського прагнення до професійного самоздійснення, оскільки воно забезпечує самовдосконалення людини у фізичному, інтелектуальному, моральному та духовному аспектах. Аналіз представлених у сучасній літературі теоретичних підходів до цієї проблеми, а також емпіричних досліджень цього феномену дає змогу стверджувати, що професійне самоздійснення − одна з найважливіших форм життєвого самоздійснення. Представлено результати емпіричного дослідження загального рівня професійного самоздійснення спеціаліста, а також рівня його окремих складників у слухачів курсів первинної професійної підготовки працівників патрульної поліції. Виявлено, що випробовувані орієнтовані на постійний вибір нових професійних цілей, схильні проектувати власний професійний розвиток, характеризуються прагненням до розкриття особистісного потенціалу в професії, бажанням розвивати власні здібності в контексті професійної діяльності, потребою в професійному самовдосконаленні. При цьому для майбутніх патрульних менш важливе використання професійного досвіду інших фахівців для власного професійного самовдосконалення та розвитку професійної компетентності, що потребує додаткової уваги в організації навчальних програм і побудові командної взаємодії в професійній діяльності. Отож актуальна діагностика специфіки психологічних аспектів професійного самоздійснення патрульних поліцейських на ранніх етапах професіоналізації для оптимізації їх навчання та психологічного супроводу професійної діяльності.
Ключові слова: патрульна поліція, первинна професійна підготовка, правоохоронні органи, професійне самоздійснення, самоздійснення особистості.


Posokhova Y. S. Professional Self-fulfillment as a Psychological Problem of Police Officer’s Effective Training. Reforming the law enforcement requires the psychological characteristics of future police officers contributing to the harmonious development of a new professional that will help to ensure the proper rule of law. The article examines the nature and role of professional self-fulfillment as a component of personal development. The author notes the necessity of studying the psychological content of the phenomenon and analyzes the current research on the subject. The question of the study of professional self-fulfillment of the future of law enforcement officers, in particular employees of the patrol police of Ukraine is discussed. The problem of the training of personality for the effective self-realization fulfillment lays the foundations for a successful professional self-determination and self-fulfillment still at the stage of general education. Very important is the presence of a tendency of police officers to a professional self-realization, because it provides self-improvement of a human in the physical, intellectual, moral and spiritual aspects. An analysis of
theoretical approaches to this issue which are presented in the current literature, and empirical studies of this phenomenon, suggests that professional self-realization is one of the most important forms of life of self-fulfillment in life. The article presents the results of empirical studies of the general level of professional self-fulfillment of professional and the level of the different its components in the sample of the students of primary training courses of patrol police. It was found that the subjects are focused on continuous selection of new professional goals, are oriented to design their own professional development, are characterized by the tendency to disclose personal potential in the profession, by the desire to develop their own abilities in the context of professional activities, by the need for professional self-improvement. At the same time, for future patrol policemen less important is the use of the Professional experience of other professionals for their own professional self-improvement and development of professional competence, and it requires extra attention in the organization of training programs and in the process of forming the team interaction in professional activities. On this basis, the diagnostics of the specifics of the psychological aspects of professional self-fulfillment of new patrol police officers in the early stages of professionalization is actual in order to optimize their training and psychological support of professional activity.
Keywords: law enforcement, patrol police, primary training, professional selffulfillment, personality’s self-fulfillment.

Посохова Я. С. Профессиональное самоосуществление как психологическая проблема эффективной подготовки работника полиции. Реформирование правоохранительной системы требует от будущего полицейского личностных характеристик, способствующих гармоничному развитию молодого специалиста, что поможет обеспечить должный правопорядок. Рассмотрены сущность и роль профессионального самоосуществления как составляющей развития личности. Автор отмечает необходимость изучения психологического содержания данного феномена и анализирует современные исследования по этой проблематике. Обсуждается вопрос изучения профессионального самоосуществления будущих правоохранителей, в частности сотрудников патрульной полиции Украины. Проблема подготовки личности к эффективной самореализации закладывает основы успешного профессионального самоопределения и самоосуществления еще на этапе получения общего образования. Крайне важным представляется наличие у полицейского стремления к профессиональному самоосуществлению, поскольку оно обеспечивает самосовершенствование человека в физическом, интеллектуальном, нравственном и духовном аспектах. Анализ представленных в современной литературе теоретических подходов к данной проблеме, а также эмпирических исследований этого феномена, позволяет утверждать, что профессиональное самоосуществление является одной из важнейших форм жизненного самоосуществления. Представлены результаты эмпирического исследования общего уровня профессионального самоосуществления специалиста, а также уровня его отдельных составляющих у слушателей курсов первичной профессиональной подготовки сотрудников патрульной полиции. Выявлено, что испытуемые ориентированы на постоянный выбор новых профессиональных целей, склонны проектировать собственное профессиональное развитие, характеризуются стремлением к раскрытию личностного потенциала в профессии, желанием развивать собственные способности в контексте профессиональной деятельности, потребностью в профессиональном самосовершенствовании. При этом для будущих патрульных менее значимым является использование профессионального опыта других специалистов для собственного профессионального самосовершенствования и развития профессиональной компетентности, что требует дополнительного внимания в организации обучающих программ и построении командного взаимодействия в профессиональной деятельности. Таким образом, является актуальной діагностика специфики психологических аспектов профессионального самоосуществления патрульных полицейских на ранних этапах профессионализации с целью оптимизации их обучения и психологического сопровождения профессиональной деятельности.
Ключевые слова: патрульная полиция, первичная профессиональная подготовка, правоохранительные органы, профессиональное самоосуществление, самоосуществление личности.

Category: Посохова Я. С. | Added by: Serge
Views: 57 | Downloads: 8
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: