Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 28, 2016 » Savchenko O. V.

Savchenko O. V.
[ Download from this server (592.8 Kb) ] 30.01.2017, 7:28 PM

The purpose of the article is to verify the hypotheses about an effect of the formation level of the system of reflective experience and some of its components on the success of students’ learning. The author has offered a structural-functional model of the reflective experience as an open, dynamic system that integrates three components: the reflective potential, the reflective competence and the procedural components of the experience. Each component performs its function, which is needed for reflexivity, the general ability of the person to observe, analyze and manage the internal processes of his life. The reflective potential that is presented by the reflective resources system provides internal activity by the necessary resources and information, the reflective competence manages the processes of a functioning and development of the experience’s system, the procedural components implement activity as a process. The results obtained by a one-factor and two-factor schemes of the dispersion analysis, have identified the significance of the effect of each component of the system and the general formation level of the reflective experience on the educational success. It is proved that the formation level of the personality’s reflective competence has the most significant effect on the educational success through the activation of the knowledge system about the reflection, about the basis of the reflective activity and the advantages of its using, about the methods of its regulation and development. It was found that a high level of the educational success is demonstrated by those students, who have a high formation level of the system of the abilities to predictive own activity (actively planning its internal operations, determine the prospects of own future) and actively use the strategy of “Deep processing and critical analysis of information that are based on a rational approach to a searching solution”. The author has shown that the destructive effects of reflexivity depends primarily on the mobilization of the inadequate amount of the reflective resources, that promotes a complicating of the subject’s internal activity, an excessive dipping into the inner world.
Keywords: reflexivity, reflective experience, reflective potential, reflective competence, reflective activity, educational success.

Савченко О. В. Рівень сформованості компонентів рефлексивного досвіду як фактор успішності навчання студентів. Мета статті − перевірити припущення про вплив рівня сформованості системи рефлексивного досвіду та окремих її компонентів на успішність навчання студентів. Запропоновано структурно-функціональну модель рефлексивного досвіду як відкритої, динамічної системи, що інтегрує три компоненти: рефлексивний потенціал, рефлексивну компетентність, процедурні складники досвіду. Кожний компонент виконує свою функцію, потрібну для забезпечення рефлексивності, загальної здатності особистості спостерігати, аналізувати й управляти внутрішніми процесами своєї життєдіяльності. Рефлексивний потенціал, представлений системою рефлексивних ресурсів, забезпечує внутрішню активність ресурсами й інформацією, рефлексивна компетентність здійснює управління процесами розгортання та розвитку системи досвіду, процедурні складники реалізують активність у процесуальному аспекті. Результати, отримані за процедурою однофакторного та двофакторного дисперсійного аналізу, виявили значущість впливу кожного компонента системи та рівня сформованості всього рефлексивного досвіду на успішність навчання студентів. У роботі доведено, що найбільш значущий вплив здійснює рівень сформованості рефлексивної компетентності
особистості через активізацію системи знань про рефлексію, про переваги її застосування, про засоби регуляції та розвитку. Виявлено, що високий рівень у навчанні демонструють ті студенти, які мають високий рівень сформованості системи здібностей до прогнозування власної активності (активно планують свою внутрішню діяльність, визначають перспективи розвитку власного майбутнього), а також активно використовують стратегію глибинної обробки та критичного аналізу інформації на підставі раціонального підходу до пошуку розв’язання завдання. Показано, що деструктивні прояви рефлексивності пов’язані передусім із мобілізацією неадекватної кількості рефлексивних ресурсів, що сприяє ускладненню внутрішньої діяльності суб’єкта, надмірному зануренню у власний внутрішній світ.
Ключові слова: рефлексивність, рефлексивний досвід, рефлексивний потенціал, рефлексивна компетентність, рефлексивна активність, успішність навчання.

Савченко Е. В. Уровень сформированности компонентов рефлексивного опыта как фактор успешности обучения студентов. Целью статьи является проверка гипотезы о влиянии уровня сформированности системы рефлексивного опыта и отдельных ее компонентов на успешность обучения студентов. Предложена структурно-функциональная модель рефлексивного опыта как открытой, динамичной системы, интегрирующей три компонента: рефлексивный потенциал, рефлексивную компетентность, процедурные составляющие опыта. Каждый компонент выполняет свою функцию, необходимую для обеспечения рефлексивности, общей способности личности наблюдать, анализировать и управлять внутренними процессами своей жизнедеятельности. Рефлексивный потенциал, представленный системой рефлексивных ресурсов, обеспечивает внутреннюю активность ресурсами и информацией, рефлексивная компетентность осуществляет управление процессами разворачивания и развития системы опыта, процедурные составляющие реализуют активность в процессуальном аспекте. Результаты, полученные с помощью процедур однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа, выявили значимость влияния каждого компонента системы и уровня сформированности всего рефлексивного опыта на успешность обучения студентов. В работе доказано, что наиболее значимое влияние оказывает уровень сформированности рефлексивной компетентности личности через активизацию системы знаний о рефлексии, о преимуществах ее применения, о способах ее регуляции и развития. Выявлено, что высокий уровень в обучении демонстрируют те студенты, которые имеют высокий уровень сформированности системы способностей к прогнозированию собственной активности (активно планируют свою внутреннюю деятельность, определяют перспективы развития собственного будущего), а также активно используют стратегию глубинной обработки и критического анализа информации на основании рационального подхода к поиску решения задачи. Показано, что деструктивные проявления рефлексивности связаны прежде всего с мобилизацией неадекватного количества рефлексивных ресурсов, что способствует усложнению внутренней деятельности субъекта, чрезмерному погружению его в свой внутренний мир.
Ключевые слова: рефлексивность, рефлексивный опыт, рефлексивный потенциал, рефлексивная компетентность, рефлексивная активность, успешность обучения.

Category: Savchenko O. V. | Added by: Serge
Views: 41 | Downloads: 9
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: