Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 28, 2016 » Засєкіна Л.В.

Засєкіна Л.В.
[ Download from this server (557.1 Kb) ] 26.01.2017, 5:11 AM

У статті відображено результати теоретичного й емпіричного досліджень
репрезентації життєвих подій у пам’яті особистості. Встановлено відмінності
між автобіографічною й травматичною пам’яттю на основі розмежування емоційно негативних і травматичних подій. Емпірично доведено пропозиціональну
репрезентацію життєвих подій у пам’яті особи та визначено специфіку пропозиціональних структурних елементів окремо для травматичних і негативних
подій. Це свідчить про відмінності у збереженні та відтворенні цих подій, що
може відігравати значну роль у лікуванні ПТСР. З’ясовано, що в осіб без ПТСР
переважають елементи екстернального агента під час відтворення травматичних
подій порівняно із негативними, що свідчить про врахування об’єктивних чинників цієї події й послаблення власної ролі в травмувальній ситуації, усвідомленого прожиття цієї ситуації. Під час відтворення травматичних подій
порівняно із негативними збільшується кількість речень у наративі, що свідчить
про легше запам’ятовування й відтворення травматичної події. Визначено значущі кореляційні зв’язки між показниками екстернального агента з усіма психолінгвістичними показниками: кількістю слів та речень у наративі, лексичною
різноманітністю, екстернальним об’єктом, відношенням (предикатом) та часом.
Це підтверджує наше припущення про те, що зосередження на екстернальному
агентові (а не на собі) у відтворенні травматичної події дає змогу врахувати всі
об’єктивні чинники цієї події, осмислити її, уникнути почуття провини та власної ролі у травмувальній ситуації й запобігти розвиткові ПТСР. Перспективним
убачаємо дослідження наративів осіб із ПТСР, пропозиціональна структура
яких дасть змогу зрозуміти особливості репрезентації травматичних подій у
поєднанні їх із ПТСР.
Ключові слова: травматична пам’ять, автобіографічна пам’ять, травматичні події, емоційно негативні події, пропозиціональні структурні елементи.

Zasiekina L. V. Representation of Negative vs. Traumaticevents in Individual
Memory. The results of theoretical and experimental research of life events
representation in individual memory are highlighted in the article. The differences
between autobiographical and traumatic memory based on differentiation of
emotionally negative and traumatic events were established. The differences in the
propositional structures of representation separate emotionally negative and traumatic
events were revealed. The differences show the specifics of coding and encoding
traumatic events which leads to the specifics in their recalling. This fact can play the
important role for treating PTSD. The predominance of external agent in traumatic
events vs. negative events representation was revealed. It shows the awareness of
different objective factors of the traumatic event and traumatic situation. The external
agents in traumatic events representation are accompanied with the higher number of
sentences, which proves the idea about vividness and easiness of traumatic events
recalling. The correlation between external agent and different propositional structural
elements (attitude, external object, time) and psycholinguistic indices (number
of words and sentences, lexical density) were revealed. It is in line with the idea about
deep awareness of traumatic situation, diminishing the internal role and personal
significance in traumatic event, which decreases the feeling of guilt and impedes
development of PTSD. The future research will study the differences in traumatic
events representation among individuals with PTSD which can improve the
techniques for PTSD treatment.
Keywords: autobiographical memory, traumatic memory, emotionally negative
events, traumatic event, propositional structural elements.

Засекина Л. В. Репрезентация негативных vs. травматических событий
в индивидуальной памяти. В статье отображены результаты теоретического и
эмпирического исследований репрезентации жизненных событий в индивидуальной памяти. Установлены отличия между травматической и автобиографической памятью на основе различения травматических и эмоционально негативных событий. Эмпирически доказаны пропозициональная репрезентация жизненных событий в памяти и отличия в пропозициональных структурных элементах в репрезентациях негативных и травматических событий. Эти отличия
свидетельствуют о специфике репрезентации и воспроизведения этих событий,
что может играть важную роль в лечении ПТСР. Установлено доминирование
экстернального агента в воспроизведении травматических событий по сравнению с эмоционально негативными событиями лицами без ПТСР. Это свидетельствует о глубоком осмыслении травматической ситуации в целом и всех объективных факторов в частности. При воспроизведении травматических событий
также наблюдается увеличение количества предложений в нарративе, что
свидетельствует о более легком воспроизведении травматического события по
сравнению с негативным. Также установлены корреляционные связи экстернального объекта с другими пропозициональными структурными элементами и
психолингвистическими показателями: количеством слов и предложений, лексической вариативностью, отношением (предикатом), экстернальным объектом
и временем. Это подтверждает наше допущение о том, что фокусирование
внимания на экстернальном агенте (а не на себе) при воспроизведении
травмирующей ситуации сопровождается осмыслением целостной ситуации,
уменьшением собственной роли и чувства вины относительно травматического
события, что в результате препятствует развитию ПТСР. Перспективным считаем
исследование репрезентации травматических событий в памяти лиц с ПТСР,
что позволит повысить эффективность психотерапевтических программ для
лечения ПТСР.
Ключевые слова: автобиографическая память, травматическая память,
травматические события, эмоционально негативные события, пропозициональные структурные элементы.

Category: Засєкіна Л.В. | Added by: Serge
Views: 60 | Downloads: 14
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: